Nyhetsbild

En gemensam väg för försvar och vindkraft

Totalförsvarets forskningsinstitut lägger nu fram förslag på hur Försvarsmakten och vindkraftbranschen kan samverka. Parternas intressen tenderar för närvarande att krocka då man ofta är intresserade av att verka på samma platser.


Motsättningarna mellan vindkraft och försvar får ökad aktualitet nu när Sverige både ska öka utbyggnaden av förnybar el och samtidigt höja Försvarsmaktens förmåga. Eftersom vindkraft och försvarsverksamhet ofta vill vara på samma ställen, företrädesvis långt från människor och bebyggelse, krockar verksamheterna.
– Försvarsmakten framhåller att vindkraftverk stör verksamheten och utrustning som radar, kommunikation och sensorer, vilket minskar förmågan för Försvarsmakten att utföra sitt uppdrag, berättar Anders Odell, projektledare för arbetet med FOI:s rapport "Möjligheter till samexistens mellan Försvarsmaktens verksamhet och utbyggt vindkraft", som beställts av Försvarsmakten och Energimyndigheten.


Vindkraftsbranschen anser i sin tur att det är svårt att föra en dialog med Försvarsmakten.
– När Försvarsmakten säger nej till en etablering, vill vindkraftsbranschen prata om förändringar. Men den anser att den inte når fram, säger Anders Odell.


Det finns utvägar


Det här är knappast hållbart, med tanke på vindkraftens viktiga roll på vägen mot ett klimatneutralt Sverige år 2045. Men enligt FOI-studien finns utvägar. Men det kräver att flera aktörer anstränger sig.
– Myndigheter behöver genomföra mer planering för var vindkraft kan lokaliseras, ett arbete där Försvarsmakten bör delta. Vindkraftbranschen önskar också att Försvarsmakten är tillgänglig i själva tillståndsprocessen och tillför resurser i form av tid och kompetens, säger Anders Odell.


Det är också enligt studien viktigt att mer noggrant mäta och simulera vilka problem som vindkraftverken faktisk skapar för Försvarsmakten, det är inte alldeles klart i dag. Den berättar också om en del tekniska lösningar som skulle kunna minska friktionen, bland annat nya former av spaningsradar, radiolänkar och sensorer. Behovsstyrd hinderbelysning är ytterligare ett område där parterna måste närma sig varandra.
– I Sverige krävs högintensiv hinderbelysning på byggnader över 150 meters höjd. Det kan störa människor och djur. Kommuner och vindkraftsbranschen vill ha behovsstyrd hinderbelysning, som bara lyser med full effekt när det finns en flygfarkost i närheten eller när sikten är dålig. Men hittills har inte Försvarsmakten gått med på detta på grund av det kan innebära spridning av säkerhetskänslig information.


  Soldat  


Andra kan bli missnöjda


En komplikation att väga in är att om vindkraftsbranschen lyckas placera ut sina verk på ett sätt som accepteras av Försvarsmakten, kan andra intressen skadas eller tvingas kompromissa.
– Det finns många intressen som kan störas – som rennäring, fiske eller friluftsliv, säger Anders Odell.


Studien har även tittat på hur länder som Finland, Danmark, Tyskland och Storbritannien löser detta dilemma.
– Vi ser två skillnader mot i Sverige. Dels verkar vindkraftbranschen i de länderna kunna föra en öppnare dialog med sina försvarsmakter, dels finns en starkare statlig styrning över planeringen av markanvändning, säger Anders Odell.


FOI:s forskare vill gärna studera fler frågor inom detta område.
– En fråga vi vill titta på är hur tekniken kan utvecklas för att göra det möjligt med vindkraftverk där Försvarsmakten har verksamhet. En annan fråga är att studera vindkraft i ett större perspektiv, att se hela dess samhällsnytta bortom branschens vilja att bygga och en Försvarsmakt som störs. I det ingår också att se på Försvarsmaktens eget behov av el, säger Anders Odell.Faktaruta


Vindkraft och försvarsverksamhet kräver både lokal och nationell samexistens i framtiden, enligt FOI-rapporten "Möjligheter till samexistens mellan Försvarsmaktens verksamhet och utbyggt vindkraft".


Lokal samexistens


Innebär att vindkraftverk ska kunna byggas i de områden där Försvarsmakten har verksamhet eller intresse, något Försvarsmakten i stor utsträckning säger nej till i dag. Samtidigt visar rapporten att andelen avslag som beror på Försvarsmakten är ganska liten jämfört med andra orsaker som exempelvis kommunala veton, artskyddsfrågor, rennäring eller friluftsliv.


Nationell samexistens


Innebär att Försvarsmakten och vindkraft ska kunna finnas i Sverige utan att störa varandra. Men då krävs det att det pekas ut vilka områden som är lämpliga för dessa verksamheter utan att de krockar. Som bidrag till den nationella samexistensen ska Försvarsmakten i ett pilotprojekt i Värmlands och Dalarnas län utreda om det finns områden där vindkraft och försvarsverksamhet kan samexistera. Detta skulle kunna lägga grunden för en nationell praxis.


Läs rapporten
Mikael Barani

2022-04-22 09:35