Nyhetsbild

Stockholm näst högst inom konkurrenskraft i Europa

Stockholm tar hem en silvermedalj när Stockholms Handelskammare rankar huvudstäderna i Europa. Som styrkor ser man till exempel god ekonomisk utveckling med bra affärsklimat och entreprenörskap. Faktorer som bostadsmarknaden, trygghet och höga skatter är dock en black om foten.Alla städer har olika styrkor och svagheter. Det kan handla om möjligheterna till arbete och boende, hur bra välfärdssystemet fungerar, hur trygg staden är samt i vilken mån man kan ta del av såväl sprudlande kultur som välmående natur. Sammanvägt ger detta en ganska bra bild över hur välfungerande en stad är. I nästa led kan vi därför undersöka hur olika städer står sig mot varandra, deras relativa konkurrenskraft.


Kartläggningen undersöker hur huvudstäderna placerar sig gentemot varandra, dels på en övergripande nivå, dels utifrån 70 indikatorer fördelat på elva utvalda nyckelområden som definierar den moderna stadens framgång.
– Genom att göra denna stora och unika kartläggning kan vi identifiera utmaningar och lösningar för att vår huvudstadsregion ska stå väl rustad för att klara den globala konkurrensen om kompetens, företagsetableringar och investeringar, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd på Stockholms Handelskammare.


Grannland i topp


Oslo placerar sig på en första plats. På andra plats kommer alltså Stockholm och på tredje plats återfinns Köpenhamn. I kartläggningen finns en tydlig geografisk uppdelning. I topp finns de nordiska huvudstäderna, medan det nedre spektrumet till stor del består av syd- och östeuropeiska huvudstäder.  Inom nyckelområden som ekonomisk stabilitet och affärsklimat, digitalisering och innovation, välfärd, hållbarhet och välbefinnande ligger Sveriges huvudstadsregion mycket bra till.


  Stockholms styrkor  • God och robust ekonomisk utveckling med bra affärsklimat och entreprenörskap

  • Stabilt politiskt klimat vad gäller rättssäkerhet, korruption och förtroende för medmänniskor

  • Hög mottaglighet av ny affärsteknologi och digitala lösningar

  • Ett hållbarhetsarbete i framkant, vilket innefattar förnybar energi, god luftkvalitet och dricksvatten

  • Befolkningen överlag nöjd med livet och ser Stockholm som en attraktiv plats.


  När det kommer till indexområden som arbetsmarknad, bostadsmarknad samt trygghet och säkerhet ligger Stockholm sämre till. Stockholms totala placering dras också ned av sämre placeringar inom infrastrukturområdet samt när det kommer till Stockholm som global hubb. Särskilt dålig placering har Stockholm när det gäller bostadsmarknaden. Inom det området hamnar Stockholm på plats 25, det vill säga plats tre från botten.


    Ranking konkurrenskraft  


  Stockholms svagheter  • Tredje sämst bland samtliga huvudstäder vad gäller bostadsmarknaden

  • Rankas relativt lågt som global hubb med stora utmaningar beträffande internationell konnektivitet, turism och studentmobilitet

  • Långa genomsnittliga pendlingstider mellan arbete och bostad

  • Höga skattesatser

  • Negativ utveckling gällande kriminalitet och otrygghet i flera delar av Stockholm

  • Relativt många i arbetslöshet i kombination med en svag matchning på arbetsmarknaden.


  Bostadsmarknaden bromsar


  Stockholms låga poäng och placering inom området bostadsmarknad härrör från att en stor andel av stockholmarna (90,2 procent) anser att det är svårt att hitta prisvärda bostäder. Det är också väldigt långa kötider för hyresrätter. Den dysfunktionella bostadsmarknaden förvärrar dessutom problemet på arbetsmarknaden, eftersom en mycket stor andel av företagen i Stockholm uppger att de har svårigheter att rekrytera högkvalificerad arbetskraft på grund av dagens situation på bostadsmarknaden. Sammantaget hämmar denna situation Stockholms ekonomiska utveckling.
  – Vi har i dag en väldigt attraktiv huvudstad, men stadens kraft bromsas av den dysfunktionella bostadsmarknaden, en inte helt fungerande arbetsmarknad samt oro inför trygghetssituationen. Vi dras också ned av vår placering inom infrastrukturområdet samt Stockholm som global hubb. Här måste vi prestera mycket bättre framöver. För att vi ska lyckas krävs en handlingskraftig och reforminriktad politik och ett väl fungerande partnerskap med alla de aktörer som strävar efter att göra staden mer attraktiv, hållbar och trygg, säger Andreas Hatzigeorgiou.


  Andreas Hatzigeorgiou fortsätter:
  – Om man fäster blicken längre fram är jag trots allt optimistisk. Utmaningen är tydlig, men vår vision kan förverkligas: Vår huvudstadsregion ska bli Europas bästa. Det kräver att vi alla – beslutsfattare inom näringsliv och politik – visar ledarskap genom att våga tänka nytt och se till att vi presterar vårt yttersta. I det arbetet kommer Stockholms Handelskammare vara näringslivets konstruktiva och kreativa – men också kravställande – röst.
  Mikael Barani

  2022-04-21 10:16