Nyhetsbild

Cementa vill trygga kalkstensbrytning utan avbrott

För att trygga svensk cementförsörning skickar Cementa nu in en ansökan om fyra års fortsatt kalkstensbrytning i Slite. Nuvarande tillstånd går ut i årsskiftet.


Idag verkar Cementa under det tillfälliga tillstånd som regeringen meddelade i november 2021 och som sträcker sig fram till den 31 december 2022.
Därmed är det nu angeläget med en skyndsam hantering av ärendet hos domstol och remissinstanser för att produktion och försörjning av cement i Sverige ska kunna fortsätta utan avbrott. För att säkra försörjningstryggheten under en pågående domstolsprocess och eventuella överklaganden så söker Cementa om ett så kallat verkställighetsförordnande.


Med hjälp av extern sten från Nordkalk samt Kunda Nordic Tsements reserver i Estland har Cementa idag förhoppningar om att kunna vara fullt leveransdugliga fram till halvårsskiftet sommaren 2023. Därefter är situationen och utvecklingen oviss. Bland annat riskerar mottagnings- och krossutrustningen i täkten att hamna under vatten eftersom Cementa utan ett tillstånd inte heller får pumpa bort vatten från delar av verksamheten.


Vidareutvecklat innehåll


Den nu sökta verksamheten, som är en övergångslösning, rör ett avsevärt mindre område jämfört med den tidigare ansökan vilket gör den lokala miljöpåverkan väsentligt mindre.


Underlaget är vidareutvecklat sedan sist. Det innehåller betydligt fler mätningar, dels på grund av att tid har förflutit sedan den ursprungliga ansökan lämnades 2017, men också för att Cementa har kompletterat med ytterligare undersökningar. De synpunkter som lyftes under vinterns samråd har beaktats.


Frågorna har i huvudsak rört påverkan på grundvatten och Natura 2000. Se faktaruta nedan för mer information.
– Även med mer mätdata och fler typer av undersökningar, så visar den samlade bilden att den sökta verksamheten är fullt förenlig med miljölagstiftningen. En hållbar drift utifrån högt satta miljökrav är som alltid en stark ledstjärna i Cementas arbete, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef HeidelbergCement norra Europa.


  Stenbrott  


Sveriges beredskap och framtida försörjningstrygghet


Kring årsskiftet 2022/2023 planerar Cementa även att lämna in en långsiktig ansökan.
– Att ha en tryggad inhemsk försörjning av viktiga insatsvaror till samhällsbyggandet i Sverige är ett högaktuellt ämne utifrån landets beredskapsförmåga, och cement är inget undantag. Här är Slitefabriken helt avgörande både idag och på sikt. Utvecklingen framåt kommer att vara beroende av en god samverkan med myndigheter och politik, säger Magnus Ohlsson, vd Cementa.


Ett långsiktigt brytningstillstånd är även en förutsättning för att kunna förverkliga det planerade klimatomställningsprojektet vid fabriken, där HeidelbergCement har en fast målbild om att driftsätta världens första klimatneutrala cementfabrik i Slite 2030. Nu pågår ett intensivt arbete inför den genomförbarhetsstudie för CCS (carbon capture and storage) som inom kort startas.Länk till tillståndsansökan.FAKTA: Den ansökta brytningens påverkan på vatten och natur  • Den planerade täktverksamheten i Slite innebär en ytterst liten påverkan på grundvattnet. Samtidigt arbetar Cementa vidare med en plan för vattenomledning och ett vattenreningsverk till Region Gotland för att tillvarata det vatten som ansamlas i täkterna, och därigenom förstärka den allmänna vattensituationen på ön. Även om det aktuella tillståndet är kortsiktigt, så planeras redan nu för en långsiktighet som tillgodoser både industrins och samhällets behov.  • Vad gäller påverkan på naturmiljön så kommer inga nya ytor tas i anspråk, eftersom det ansökta området ligger på ytor som redan idag ingår i den industriella verksamheten och är förberett för brytning. I det kringliggande området finns Natura 2000-områden som primärt utgörs av fuktiga miljöer. Eftersom vi vet att dessa fuktiga miljöer inte är beroende av grundvatten i berg så har den ansökta täktverksamheten obetydliga konsekvenser för Natura 2000.FAKTA: Cementa – detta har hänt


6 juli 2021: Cementas tillstånd avvisas av Mark- och miljööverdomstolen. Avvisandet möter starka reaktioner från industri, fack- och branschorganisationer. En cementbrist närmar sig och den svenska byggbranschen befarar byggstopp och varsel om uppsägningar på grund av materialbrist, eftersom Slitefabriken levererar drygt två tredjedelar av cementbehovet i Sverige. Cementa sätter omgående i gång att söka efter extraordinära lösningar till extern försörjning och import för att mildra konsekvenserna av en möjlig cementbrist.


22 juli 2021: Cementa överklagar Mark- och miljööverdomstolens dom med hänvisning till en rad omständigheter i hanteringen av ärendet. Högsta förvaltningsdomstolen ger dock inte prövningstillstånd.


21 september 2021: Cementa skickar in ansökan om tillfälligt, ”akut” tillstånd till regeringen. Cementa ansöker hos regeringen om tre års fortsatt brytningstid inom redan tidigare tillståndsgivna och miljöprövade områden. Ett treårigt tillstånd skulle ge en flexibilitet, undvika en akut vattensituation och ge rimliga förutsättningar för att få kommande tillstånd på plats.


18 november 2021: Regeringen ger Cementa tillfälligt tillstånd fram till 31 december 2022, det vill säga drygt ett år. Detta sätter stor press på alla inblandade parter vad gäller hantering av kommande tillståndsansökan.


18 april 2022: Cementa skickar in ny ansökan på fyra år till Mark- och miljödomstolen. Arbetet med en långsiktig ansökan om cirka 30 år är påbörjad.
Mikael Barani

2022-04-19 09:07