Nyhetsbild

Fortsatt god byggkonjunktur

Nyproduktioner i byggstartsfasen fortsätter att öka, framförallt inom de sektorer som inte rör bostäder. Detta visar statistisk enligt Byggfaktas Bysstadsindikator där man jämför data från februari och ett år bakåt.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg under februari med 1,5 procent, marginellt högre än förra månadens uppreviderade 1,4 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 11,8 procent, också det marginellt högre än förra månaden.


– Byggstarterna ökade under februari, enligt Byggstartsindikatorn. Det verkar vara ett skifte på gång där byggandet utanför bostadssektorn är på väg att bli mer drivande. Pågående projekteringar tyder på att byggandet kommer att fortsätta öka i snabb takt. Ovissheten kring effekter av Ukraina-kriget, den stigande inflationen, ränteläget och finansieringsmöjligheter gör dock att det är långt från självklart att alla projekt fullföljs, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)Källa: Byggfakta


Ökningstakten avtar i bostadsbyggandet
Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder indikerar att bostadsbyggandet ökar, men i avtagande takt. I februari steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade0,7 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 19,0 procent att jämföra med det reviderade utfallet på 22,7 procent för december.


– Takten i bostadsbyggandet är historiskt hög och listan på kommande projekt är lång. Den avtagande befolkningstillväxten, avvecklingen av investeringsstödet och osäkerhet kring konjunktur och ränteläge reser dock frågetecken kring om takten är hållbar, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder planar ut

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.


– Den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att plana ut strax under 65 000 bostäder under 2022, säger Tor Borg.


Real byggstartsindikator bostäder och antalet byggstartade bostäder (rullande årstal)Källa: Byggfakta, SCB


Byggandet inom industrisektorn växer kraftigt
Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg under februari med 1,7 procent, den sjätte månaden i rad då indikatorn stigit. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 1,8 procent högre, en tydlig uppgång sedan föregående månader.


– Byggandet utanför bostadssektorn har vänt uppåt det senaste halvåret. Framför allt är det byggandet inom industrisektorn som lyft. De senaste tolv månaderna har nybyggnationsprojekt till ett värde av drygt 22 miljarder byggstartats inom industri och lager. Det är drygt 40 procent över tidigare toppnivåer. Och det finns många stora projekt på gång som inte byggstartats än, säger Tor Borg.


Nyproduktionsprojekt för nästan 175 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna
Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 104,6 mdkr. Det är en uppgång med 22,6 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 69,9 mdkr, en uppgång med 8,1 mdkr.


Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har utfallet för både bostadsbyggandet och övrigt byggande reviderats upp, framför allt för andra halvåret 2021 och januari 2022. För övrigt byggande har även första halvåret reviderats upp. För det totala byggandet resulterar detta i upprevideringar för både 2021 och januari 2022.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, feb21-feb22Källa: Byggfakta
Mikael Barani

2022-03-16 08:58