Nyhetsbild

Digitalt verktyg för urban grönska

Grönt är skönt, en devis som stämmer i allra högsta grad när det kommer till vårt välmående. Det nya digitala verktyget Treeable gör det lätt att få en översikt var nya träd kan planteras i befintlig stadsmiljö. Arkitektkontoret FOJAB lanserar lösningen som bygger på den så kallade 3-30-300-regeln.


Träd och grönska får människor att må bra. Närhet till grönområden är starkt kopplat till minskad risk för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, förtida dödsfall och stressrelaterade sjukdomar. Grönska är också viktigt för den biologiska mångfalden, träd sänker temperaturen i städerna, fördröjer vattenmängder vid regn och förbättrar luftkvaliteten.


I många städer ser man nu över mängden grönska och möjligheterna att öka antalet träd inte bara när nya områden planeras utan även i befintliga stadskvarter. Arkitektkontoret FOJAB har utvecklat en metod och ett digitalt verktyg för att identifiera mark som lämpar sig för trädplantering och som skapar förståelse för vilka faktorer som hindrar respektive gynnar grönska. Verktyget tar hänsyn till ledningsstrukturer under mark, nuvarande markanvändning och skyddsavstånd till byggnader, gator och ledningar.


Grön regel


Verktyget Treeable baseras på 3-30-300-regeln, ett mått på grönska som används i planeringen av hälsosamma städer. Den innebär att alla ska kunna se minst 3 träd från varje hem, skola och arbetsplats, varje stadsdel ska ha minst 30 procents krontäckningsgrad och det ska vara max 300 meter till ett grönområde från varje bostad.


  Central Park, NY.
Central Park i New York, en stad som inspirerar till ökad grönska i Sverige.


Treeable har bland annat testats i en studie av tre stadsdelar i Malmö. Studien visar att det finns gott om ytor centralt i städerna som gatuparkeringar, gräsmattor och restytor som med enkla medel kan planteras med träd. FOJAB presenterar förslag på insatser som ökar graden av grönska och var träden bör placeras för att vinsterna ska bli som störst. Även lösningar som att helt bygga om gator och ta bort all markparkering analyserades, för att se vad det skulle kunna innebära för krontäckningspotentialen.
– Det finns väldigt många intressen i den täta staden och träden hamnar ofta i kläm. Studien som gjordes i Malmö både visade på möjligheterna att ändra hur vi arbetar och identifierade de ytor som faktiskt finns tillgängliga för trädplantering, säger Patrick Bellan, trädspecialist på fastighets- och gatukontoret i Malmö.


Tidig planering


FOJAB har även jämfört Malmös styrande regler för trädplantering med Amsterdam, Berlin och New York, tre täta städer som är betydligt grönare än Malmö. Alla tre har mindre skyddsavstånd till ledningar, byggnader och gator än Malmö, vilket visar att det finns goda möjligheter för Malmö stad – och sannolikt andra svenska städer – att öka grönskan.


Malmöstudien visar också hur viktigt det är att tänka in grönska tidigt när man planerar nya stadsdelar.
– Vår analys visar att man relativt enkelt kan öka krontäckningsgraden i befintliga centrala stadsdelar. I planeringen av nya stadsområden måste vi dock se till att träden prioriteras mycket högre och tidigare i processen – långt före bilar och parkeringar, säger Malin Ingemarsdotter, landskapsarkitekt på FOJAB.
Mikael Barani

2024-06-10 11:43