Nyhetsbild

Fortsatt ljus i tunneln för byggandet

Den positiva trenden fortsätter, om än försiktigt, för byggandet i Sverige. Byggstartsindikatorn visar att nyproduktionerna steg med en procent mellan mars och april. Än föreligger osäkerhet kring faktiska byggstarter kontra sådana som än så länge bara finns på pränt.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 1,0 procent under april, vilket var samma takt som under föregående månad. Föregående månadsutfall har reviderats upp för både bostäder och övriga byggnader. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 3,7 procent i april, en uppgång från förra månaden.
– Byggstartsindikatorn steg även under april. Indikatorn har nu varit svagt uppåtgående i sex månader. Osäkerheten kring hur mycket det faktiskt byggs i vissa projekt, eller om de bara är byggstartade på pappret, kvarstår men läget ser definitivt lite ljusare ut nu än tidigare, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Byggstartsindikatorn April 2024  
Källa: Byggfakta


Återgång till 2023


Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 1,4 procent under april. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 9,6 procent högre. Tidigare månadsutfall har reviderats upp en del men utfallen signalerar fortfarande en botten under hösten följt av en återhämtning under vintern och våren. Stockholmsregionen förefaller vara den region där återhämtningen varit starkast.
– Bostadsindikatorn är nu tillbaka på de nivåer den låg på under början av våren 2023. Den ligger dock bara på lite drygt hälften av den genomsnittliga nivån för perioden 2015-22. Så det är fortfarande mycket att återhämta och en fallande projekteringstakt talar för att det kommer att ta tid, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på omkring 21 000 byggstartade bostäder för 2023, att jämföra med den officiella statistiken som preliminärt visar 29 000. Indikatorn signalerar i dagsläget att årstakten under våren och sommaren kommer att öka till 24 000, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


  Byggstartsindikatorn April 2024  
Källa: SCB, Byggfakta


Vinterns nedgång vänder


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,8 procent under april, något högre än månaden dessförinnan. Efter en nedgång under vintern har indikatorn vänt uppåt de senaste två månaderna. Årstakten var 0,9 procent i april vilket är lägre än förra månaden.
– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn ligger kvar på höga nivåer, även om uppgången mattats av. Större industriprojekt bidrar till den höga byggstartsaktiviteten, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 44,9 mdkr. Det är en nedgång med 1,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 115,8 mdkr, en uppgång med 35,3 mdkr.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, maj23-apr24


  Byggstartsindikatorn April 2024  
Källa: Byggfakta


Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 2 procent för fjärde kvartalet 2023 och 4 procent för det första kvartalet 2024. För övrigt byggande är det en upprevidering med 1 procent för första till tredje kvartalet 2023 Samt med 2 procent för fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024.


För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för andra och tredje kvartalet 2023 med 1 procent och en upprevidering med 2 procent för det fjärde kvartalet 2023 och det första kvartalet 2024. Det historiska händelseförloppet (trenden) är oförändrad för både bostadsbyggandet och övrigt byggande.
Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)
Mikael Barani

2024-05-15 09:04