Nyhetsbild

Fastighetsägare, så hanterar du kriminell verksamhet

Som fastighetsägare kan det vara svårt att veta hur du ska agera om det bedrivs kriminell verksamhet i dina fastigheter. HSB ger exempel på situationer som kan uppstå och vad du ska göra i dessa sammanhang.


En aspekt av fastighetsägaransvaret som av olika skäl hamnar i skymundan är hur kriminell verksamhet inom fastigheten ska hanteras och förhindras. Det är i och för sig naturligt, det är enklare för en fastighetsägare att förhålla sig till att fastigheten ska underhållas/skötas om än att agera på tips om att kriminell verksamhet pågår i deras lokaler eller lägenheter. Det kan vara svårnavigerat om polisen hör av sig med information eller om det väckts misstankar från boende i huset om att något inte står rätt till. Det kan även finnas svårbedömda gränsfall som en fastighetsägare ändå är skyldig att agera på. Nedan följer ett antal exempel på brottslig verksamhet som en fastighetsägare bör känna till.


  Domstolsklubba.
Vid misstanke om brottslighet i en fastighet är det första steget att kontakta polisen. • Koppleri/bordellverksamhet – Handel med sexuella tjänster är förekommande i både lokaler och lägenheter oavsett upplåtelseform. Oftast uppmärksammas fastighetsägaren av polisen eller av boende i fastigheten om vad som pågår. Om polisen hör av sig finns det troligtvis ett utredningsunderlag eller bäst av allt en dom som fastighetsägaren kan ta del av. För den här typen av brottslig verksamhet har fastighetsägaren ett straffrättsligt ansvar att göra vad som ”skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra”. Vid underlåtenhet att agera kan fastighetsägaren anses ha främjat verksamheten. • Tryckislägenheter” och folkbokföringsbrott – Ibland lånas lägenheter ut till yrkeskriminella i olika syften, det kan till exempel handla om att tillhandahålla den kriminelle en neutral tillhållsplats inför eller efter utförandet av ett allvarligt brott. Det kan även handla om att tillhandahålla en ”ren” adress för förvaring av stöldgods, vapen, narkotika eller liknande. Lägenhetens adress kan även lånas ut för att personer som saknar egen bostad eller är bosatta någon annanstans ska folkbokföra sig på adressen i syfte att vilseleda olika myndigheter. • Förvaring av stöldgods, framställning och/eller försäljning av narkotika – Att lägenheter och lokaler används för förvaring av stöldgods eller framställning/försäljning av narkotika är inget nytt fenomen, lagstiftningen som är tillgänglig för fastighetsägare att ta till i dessa situationer har funnits länge och togs fram med den sortens verksamhet i åtanke. Vid den här typen av brottslig verksamhet måste lägenheten/lokalen helt eller till väsentlig del användas för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del. I praktiken behöver lägenheten/lokalen användas som ett redskap eller förutsättning för den brottsliga verksamheten innebärandes att lägenhetens/lokalens lagliga användningsområde sätts ur spel till förmån för den brottsliga verksamheten. På den hyresrättsliga sidan finns förslag om att utöka möjligheterna för en hyresvärd att säga upp hyresavtal om hyresgästen begår brott som försämrar närmiljön eller om bostaden/lokalen används för att begå allvarlig eller omfattande brottslighet. • Källarförråd och gemensamma utrymmen – Det händer att kriminella förvarar vapen, narkotika, stöldgods och annat i gemensamma utrymmen eller i kapade källarförråd. Syftet är bland annat att minska risken att kopplas samman med det som förvaras. Utrymmena kan även fungera som tillhållsplats eller för att bruka narkotika vilket kan uppfattas som obehagligt och störande. • Lägenhetsbedrägerier – I och med rådande bostadsbrist i olika delar av landet är lägenhetsbedrägerier vanligt förekommande. Det kan gå till på så vis att bedragaren annonserar en lägenhet som inte finns (eller som inte tillhör annonseraren) för uthyrning och sedan försvinner med förskottsbetalningar eller depositioner. Det kan även gå till på så vis att bedragaren har tillgång till en lägenhet och kan medverka vid visningen av den för att på så vis vagga in den tilltänkta hyresgästen i en falsk trygghet.Hur ska fastighetsägare agera?


I vissa av ovanstående exempel kan fastighetsägaren, oavsett om det är tal om hyresrätter eller bostadsrätter som verksamheten förekommer i, driva uppsägningsärenden men det är inte helt okomplicerat eftersom det förutsätter att det finns tillräckligt med bevisning vilket kan vara en utmaning samtidigt som det krävs att lägenheten/lokalen helt eller till väsentlig del används för den brottsliga verksamheten. Hur ska då en fastighetsägare agera och finns det några proaktiva åtgärder som kan vidtas? • Kontakta polis vid misstanke om brott.

 • Inför grannsamverkan, gärna i samråd med polis.

 • Samla in bevisning för att avgöra om det finns förutsättningar att driva en eventuell uppsägning.

 • Undersök förutsättningar för kameraövervakning.

 • ”Stör” verksamheten genom utökad närvaro och utövande av tillsyn.

 • Vid nytecknande av lokalhyresavtal, granska avtalsparten grundligt och var tydlig i avtalet om hur lokalen får användas.


Avslutningsvis är det viktigt att fastighetsägaren inte förhåller sig passiv vid uppgifter om att det förekommer brottslig verksamhet i fastigheten, för att en uppsägning av en lokal/lägenhet på grund av brottslig verksamhet ska bli aktuell måste fastighetsägaren agera för att inte riskera att förlora möjligheten att driva en uppsägning med verksamheten som grund.
Mikael Barani

2024-05-10 12:00