Nyhetsbild

Återhämtning pågår inom svenskt byggande

Under mars månad steg antalet nystarter inom bygg jämfört med februari. Övrigt byggande har ökat med 0,6 procent medan bostadsbyggandet sjönk med knappa 0,1 procent. Återhämtningen är positiv även om den har sin utgångspunkt i historiskt låga nivåer.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg med 0,4 procent under mars, vilket var samma takt som under föregående månad. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -0,4 procent i december, en uppgång från förra månaden.
– Byggstartsindikatorn steg något i mars. Sammantaget har indikatorn legat ganska stabilt kring nuvarande nivå det senaste året. Även om det fortfarande finns en hel del osäkerhet kring hur mycket aktivitet det faktiskt är i de byggstartade projekten så ser det mindre negativt ut nu än tidigare. Inte minst bidrar ett mindre osäkert konjunktur- och ränteläge till att förbättra förutsättningarna, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Byggstartsindikatorn mars 2024  
Källa: Byggfakta


Bottensignal i höstas


Byggstartsindikatorn för bostäder sjönk med 0,1 procent under mars. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 3,0 procent lägre. Tidigare månadsutfall har reviderats ned en del men utfallen signalerar fortfarande en botten under hösten följt av en långsam återhämtning under vintern och våren.
– Bostadsindikatorn visar allt tydligare att byggstarterna har bottnat och till och med återhämtat sig något det senaste halvåret. Kanske är det utvecklare som beviljats investeringsbidrag som känt sig tvingade att byggstarta en del projekt för att inte förlora bidraget, kanske är det positivare ränteutsikter och en stabilare kostnadsbild som fått några fler att sätta spaden i marken. Oavsett så är det än så länge en ganska blygsam återhämtning från en historisk mycket låg nivå, säger Tor Borg.


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på drygt 20 000 byggstartade bostäder för 2023, en bit under vad den officiella statistiken visar, och visar även en liten tendens till ökad årstakt för första kvartalet 2024. Det är dock fortfarande den lägsta årstakten på drygt elva år, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


  Byggstartsindikatorn mars 2024  
Källa: SCB, Byggfakta


Avvaktande slutsatser


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,6 procent under mars, en förbättring jämför med tidigare månaders nedgång. Indikatorn har annars varit i en nedåt trend de senaste månaderna. Årstakten var +1,0 procent i mars vilket är lägre än förra månaden.
– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn som toppade på historiskt höga nivåer under sensommaren har mattats de senaste månaderna. Det är för tidigt att, utifrån ett positivt månadsutfall, säga att avmattningen är över, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 42,9 mdkr. Det är en nedgång med 24,6 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 108,8 mdkr, en uppgång med 28,0 mdkr.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, apr23-mar24


  Byggstartsindikatorn mars 2024  
Källa: Byggfakta


Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats ned med 1 procent för tredje kvartalet 2023, 2 procent för det fjärde kvartalet 2023 och 3 procent för januari och februari 2024. För övrigt byggande är det en upprevidering med 1 procent för tredje och fjärde kvartalet 2022, med 2 procent för första kvartalet 2023, med 3 procent för andra och tredje kvartalet 2023, med 4 procent för det fjärde kvartalet 2023 och med 6 procent för januari och februari 2024. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023 med 1 procent, en upprevidering med 2 procent av utfallet för andra, tredje och fjärde kvartalet 2023 samt en upprevidering med 3 procent av utfallet för januari och februari 2024. Det historiska händelseförloppet (trenden) är oförändrad för både bostadsbyggandet och övrigt byggande.
Mikael Barani

2024-04-17 10:10