Nyhetsbild

Stigande bostadsbyggande under februari

Bostadbyggandet ökar medan övrigt byggande är på nedgång. Det vilar dock en osäkerhet kring hur många av byggstarterna inom bostäder är fysiska starter snarare än projekt som enbart finns på pränt. 


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 0,1 procent under februari, vilket var i nivå med förra månadens något nedreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,4 procent i december, en uppgång från förra månadens nedreviderade utfall.
– Byggstartsindikatorn steg marginellt under februari. Sammantaget har indikatorn legat ganska stabilt kring nuvarande nivå det senaste halvåret. Detta får ses som ett positivt tecken givet den nedgång som varit. Läget är dock fortfarande osäkert när det gäller hur mycket aktivitet det är i de byggstartade projekten, där det finns signaler om att vissa bara är byggstartade på pappret, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Byggstartsindikatorn feb 2024  


Källa: Byggfakta


Tydlig återhämtning


Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,3 procent under februari. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp en hel del. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -5,8 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed att bostadsbyggandet bottnade under hösten och har stigit något därefter.
– Bostadsindikatorn visar att byggstarterna tydligt återhämtat sig något från tidigare bottennivåer. Kanske är det gynnsammare ränteutsikter som bidragit till minskad pessimism bland bostadsutvecklarna och medfört att den tidigare nedgången bromsats upp. Kanske är det en stabliare utveckling av byggkostnaderna. Det finns dock fortfarande en hel del osäkerhet och det går inte att utesluta att det kan komma framtida nedrevideringar, säger Tor Borg.


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Sannolikt har den offentliga statistiken överskattat byggstarterna under både 2022 och 2023. Byggstartsindikatorn signalerar en årstakt på drygt 20 000 byggstartade bostäder under 2023 och visar även tendens till ökning för första kvartalet 2024. Fortfarande är det dock den lägsta byggtakten på många år, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årtal)


  Byggstartsindikatorn feb 2024  


Källa: SCB, Byggfakta


Stark industri


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande sjönk med 1,5 procent under februari, vilket var något högre än förra månadens utfall som reviderats ned. Indikatorn har gått ned de senaste månaderna. Årstakten var -2,1 procent i februari vilket är lägre än förra månaden.
– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn som toppade på historiskt höga nivåer under sensommaren har mattats de senaste månaderna. Avmattningen syns i de flesta sektorer med undantag för industrin där trenden fortfarande är stark, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 42,8 mdkr. Det är en nedgång med 29,5 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 104,9 mdkr, en uppgång med 26,2 mdkr.
Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, mar23-feb24


  Byggstartsindikatorn feb 2024  


Källa: Byggfakta


Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.


I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 6 procent för andra kvartalet 2023, 9 procent för det tredje kvartalet 2023, 7 procent för det fjärde kvartalet 2023 och 11 procent för januari 2024. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 2 procent för andra kvartalet 2023, 4 procent för tredje kvartalet, 5 procent för fjärde kvartalet och 8 procent för januari. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för fjärde kvartalet 2023 med 1 procent och för januari med 2 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) ser därmed något mer uppåtriktad ut för bostadsbyggandet men något mer nedåtriktad för övrigt byggande.


Mikael Barani

2024-03-20 13:15