Nyhetsbild

Nördfjärden – populärt Piteåområde med potential

Piteå kommun ser stor potential i Nördfjärden, ett välbesökt rekreationsområde som ligger nära centrum. Nu vill kommunen ta fram en detaljplan som inkluderar flerbostadshus, hotell, restaurang och kontor. Från politiskt håll ser man att detta ökar stadens attraktivitet.


Piteå kommun vill ta fram en detaljplan för ett område vid Nördfjärden (del av “Nolia”-området). Området är välbesökt både sommar- och vintertid och ligger i nära anslutning till Piteå centrum. Initialt utpekat detaljplaneområde inkluderar småbåtshamnen och intilliggande industrilokaler, friidrott-, is- och mässhallar, samt övertryckshall.


Piteå kommun ser en stor potential i att utveckla området för att stärka Piteås attraktivitet, både för medborgare, näringsliv och besökare. Detaljplanen ska möjliggöra för flerbostadshus med cirka 100–200 bostäder, hotell och centrumfunktioner så som restaurang och kontor.
– Här har vi ett fantastiskt läge, med närheten till vattnet, rekreationsområden och centrum. Det finns fina förutsättningar för området att bli en utökning av centrala stan och en ny mötesplats för Piteås medborgare och besökare, säger Patric Lundström, kommunstyrelsens ordförande.


Medborgardialog


Enligt beslut i kommunstyrelsen 4 mars ska detaljplanen bekostas av Piteå kommun via planreserven. Det är en pott som är vikt åt planarbete av områden med strategiskt viktiga värden. Beslut om planbesked tas vid samhällsbyggnadsnämndens möte 19 mars.


  Löpare
Nördfjärden är ett populärt rekreationsområde som Piteå kommun nu vill utveckla.


Området har varit intressant länge. En medborgardialog har genomförts för att få en bild av Pitebornas önskningar och förslag för området. Ett planprogram som övergripande visar hur kommunen vill att området ska utvecklas och förvaltas har tidigare arbetats fram, men återremitterades av kommunstyrelsen 2022. För att snabba upp processen har ett arbete med detaljplan påbörjats för en avgränsad del av området där det finns verksamheter redan idag.
– Genom åren har flertalet intressenter önskat exploatera området runt Nördfjärden i olika utsträckningar. Eftersom förutsättningarna för det inte varit utrett har inte kommunen kunnat ta en tydlig ställning till de förfrågningar som inkommit. Nu vill vi få till en tydlig plan för en del av Nördfjärden-området som har stor potential för spännande utvecklings- och användningsområden. Men först ska ärendet ha sin politiska gång i nämnden, säger Patric Lundström.


Blir det positivt planbesked i samhällsbyggnadsnämnden så går processen vidare, där arbetet med en detaljplan beräknas kunna starta under 2024.
– Vi gör bedömningen att det här är en detaljplan som bidrar till stor nytta för kommunens tillväxt. Arbetet med detaljplanen kan inledas så fort det är rimligt. I dagsläget beräknas det att arbetet skulle kunna påbörjas redan kvartal 2 2024, säger Rebecka Granström, enhetschef plan och bygg, Samhällsbyggnad.Översiktsbild Nördfjärden, foto: Piteå kommun
Mikael Barani

2024-03-15 11:12