Nyhetsbild

Råd för att motverka arbetslivskriminalitet inom bygg

Arbetslivskriminaliteten inom byggbranschen är utbredd och sedan februari i år pågår ett politiskt arbete som ska resultera i motåtgärder. Den svenska advokatbyrån Morris Law presenterar tre punkter som varje beställare kan ta i beaktning inför tecknande av entreprenadavtal.


Många svenska företag i byggbranschen drabbas idag av oseriösa aktörer som inte följer gällande lagar och avtalade villkor. När företag genom ett kvalificerat förfarande agerar i strid med lagar eller avtal i frågor som rör arbetslivet brukar det kallas för arbetslivskriminalitet. Det är vanligt förekommande att företagen utnyttjar illegal arbetskraft, kringgår gällande arbetsrättslig lagstiftning samt fuskar med betalning av löner, sociala avgifter och skatter. Detta agerande får omfattande konsekvenser, såsom en osund och snedvriden konkurrens samt otrygga arbetsvillkor för arbetstagaren.


      Utsträckt hand  
Advokatfirman Morris Law ger råd kring att motverka arbetslivskriminalitet.


De allvarligaste fallen av arbetslivskriminalitet kan omfatta brottslighet, till exempel människohandel, människoexploatering, arbetsmiljöbrott, bidragsbrott och skattebrott. Arbetslivskriminaliteten i byggbranschen bedöms dessutom medföra flera miljarder kronor i förlorade skatteintäkter.


Svårkontrollerat


Problemet förvärras av långa led av underentreprenörer som gör det svårare att utföra den kontroll som behövs. Arbetslivskriminaliteten i byggbranschen är utbredd och byggsektorn anses vara den sektor där arbetslivskriminaliteten genererar den största risken för samhällsskada.


I februari 2024 har regeringen genom ett tilläggsdirektiv gett delegationen mot arbetslivskriminalitet i uppdrag att bland annat analysera specifika arbetslivskriminella upplägg i byggbranschen och ta fram förslag till åtgärder. Tilläggsdirektivet aktualiseras bland annat mot bakgrund av regeringens förslag till lagändring för att förenkla för myndigheter att utbyta information mellan varandra. Utredningen förväntas presenteras i februari 2025.


Något varje beställare kan göra för att motverka arbetslivskriminalitet är att se till att den har verktyg för att kontrollera att entreprenörerna inte agerar i strid med lagar och avtal. Entreprenadavtalet bör därför innehålla bland annat följande rättigheter:  • Rätt för beställaren att genomföra fysiska arbetsplatskontroller

  • Rätt för beställaren att ta del av och kontrollera t.ex. lönespecifikationer och anställningsintyg

  • Rätt för beställaren att ta del av underlag som visar inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter med mera
Mikael Barani

2024-03-13 10:34