Nyhetsbild

Nedgången i bostadsbyggandet stannar av

Bostadsbyggandet är på uppgång och stiger med 2,2 procent från december till januari. Byggfaktas Byggstartsindikator visar på en liten men tydlig återhämtning – men det föreligger vissa frågetecken gällande siffrorna.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 0,5 procent under januari, vilket var i nivå med förra månadens uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -2,7 procent i december, en uppgång från förra månadens uppreviderade utfall.
– Byggstartsindikatorn steg något under januari. Vi såg också mindre upprevideringar av tidigare månadsutfall, framför allt i bostadssektorn, som gör att de senaste månadernas utveckling ser lite mer positiv ut nu än tidigare. Sammantaget är det dock ett svårbedömt läge där det är osäkert hur många projekt som kommer att byggstartas på allvar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Byggstartsindikatorn feb 2024  
Källa: Byggfakta


Fallet stannar av


Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,2 procent under januari. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp en del. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -22,3 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed en botten för bostadsbyggandet under hösten och en försiktig uppgång därefter.
– Bostadsindikatorn visar på en liten men tydlig återhämtning de senaste månaderna. Möjligen har det stabilare ränteläget medfört en lite positivare syn hos bostadsutvecklarna. Det är dock fortfarande osäkert om projekt byggstartats fullt ut. Det finns en tydlig risk att nya besked om inställda, framflyttade och nedskurna projekt kan leda till framtida nedrevideringar, säger Tor Borg.


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn signalerar att den dramatiska nedgången i bostadsbyggandet stannat av. I nuläget indikeras en årstakt på 20 000 byggstartade bostäder för första halvåret i år. Den lägsta årstakten sedan början av 2010, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


  Byggstartsindikatorn feb 2024  
Källa: SCB, Byggfakta


Övriga sektorer sjunker något


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande sjönk med 0,1 procent under januari, vilket var lägre än förra månadens utfall som reviderats ned. Indikatorn har legat förhållandevis stilla de senaste månaderna. Årstakten var +8,9 procent i januari vilket är något lägre än förra månaden.
– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har legat på historiskt höga nivåer det senaste året, till stor del drivet av stora industriprojekt. Det går nu att se tendenser till avmattning i de flesta sektorerna, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 43,5 mdkr. Det är en nedgång med 31,5 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 105,1 mdkr, en uppgång med 24,1 mdkr.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, feb23-jan24


  Byggstartsindikatorn feb 2024
Källa: Byggfakta


Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.


I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 4 procent för tredje kvartalet 2023 och med 11 procent för det fjärde kvartalet. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 1 procent för andra kvartalet 2023, 2 procent för tredje kvartalet och 3 procent för fjärde kvartalet. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för fjärde kvartalet 2023 med 1 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) för både bostadsbyggandet och det totala byggandet ser därmed numera något mer uppåtriktad ut än tidigare.
Mikael Barani

2024-02-21 11:31