Nyhetsbild

Bostadsbyggandet sjönk vid årsslutet

Bostadsbyggandet i Sverige sjönk med 4,7 procent mellan november och december under föregående år. Samtidigt ökade övrigt byggande med 1,3 procent vilket innebär att nyproduktionerna totalt sjönk med 0,3 procent inför årsslutet.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, sjönk med 0,3 procent under december, vilket var i nivå med förra månadens nedreviderade utfall på -0,4 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -6,7 procent i december, en liten uppgång från förra månadens nedreviderade utfall.
– Byggstartsindikatorn sjönk något under december. Vi såg också ganska stora nedrevideringar av tidigare månadsutfall, framför allt i bostadssektorn, som gör att trenden ser lite mer negativ ut nu än tidigare under hösten. Överlag är det osäkert just nu. Det finns en hel del projekt som skulle kunna byggstartas under 2024, frågan är om det kommer att göras, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Byggstartsindikatorn jan 2024.
Källa: Byggfakta


Bostadsbyggstarterna kan ha vänt nedåt igen


Byggstartsindikatorn för bostäder sjönk med 4,7 procent under december. Tidigare månadsutfall reviderades också ned. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -38,7 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed att bostadsbyggandet planade ut under hösten men vände nedåt igen under slutet av året. Trenden med kraftiga nedrevideringar av tidigare månadsutfall, till följd av ny information om inställda och uppskjutna projekt, verkar fortsätta.


-Det är svårt att dra slutsatser utifrån enstaka månadsutfall. Men det kan vara så att Bostadsindikatorn har återtagit sin nedåtgående trend efter ett par månader med mer positiva signaler. Att flera projekt som tidigare rapporterats som byggstartade i efterhand visar sig vara inställda är också negativt för utsikterna, säger Tor Borg.


Årstakten i antalet byggstartade bostäder på väg under 20 000


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången i bostadsbyggandet bromsat in. Det är dock för tidigt att säga att nedgången är över. I nuläget indikeras en årstakt på 19 000 byggstartade bostäder för både fjärde och första kvartalet, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal


  Byggstartsindikatorn jan 2024.  
Källa: SCB, Byggfakta


Stillastående på hög nivå i övriga byggsektorer


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 1,3 procent under december, vilket var högre än förra månadens utfall som reviderats upp. Indikatorn har legat kring nuvarande nivåer de senaste månaderna. Årstakten var +13,7 procent i december vilket är ungefär samma nivå som förra månaden.
– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har pendlat kring nuvarande historiskt höga nivåer under det andra halvåret. Stocken av projekt i tidiga faser borde kunna motivera en fortsatt hög byggtakt men det finns en risk att nedgången i bostadsbyggandet drar med sig övrigt byggande också, säger Tor Borg.


Nyproduktionsprojekt för drygt 147 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 41,9 mdkr. Det är en nedgång med 36,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 105,3 mdkr, en uppgång med 23,2 mdkr.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, jan23-dec23


  Byggstartsindikatorn jan 2024.  
Källa: ByggfaktaRevideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.


I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats ned med 2 procent för årets andra kvartal, med 7 procent för det tredje kvartalet och med nästan 17 procent för oktober och november. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 2 procent för fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023, med 3 procent för det andra och tredje kvartalet 2023 och med 0,5 procent för oktober och november. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för fjärde kvartalet 2022 och första kvartalet 2023 med 1 procent, för andra kvartalet med 3 procent, för det tredje kvartalet med 4 procent och för oktober/november med 6 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) för både bostadsbyggandet och det totala byggandet ser därmed numera mer nedåtriktad ut än tidigare.
Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)Källa: Byggfakta
Mikael Barani

2024-01-17 12:33