Nyhetsbild

Möjlig vändpunkt för bostadsbyggandet

Det går att ana en liten vändning i bostadsbyggandet sett till siffrorna mellan oktober och november. Samtidigt minskade övrigt byggande något. Den senaste Byggstartsindikatorn är dock svårtolkad på grund av nedrevideringar.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med +0,3 procent under november, vilket var högre än förra månadens nedreviderade utfall på -0,1 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,1 procent i oktober, en liten uppgång från förra månadens nedreviderade utfall.
– Indikatorn steg för bostadsbyggandet och sjönk för övrigt byggande vilket resulterade i en marginell uppgång för totalen. Tolkningen av utfallet försvåras av att tidigare utfall nedreviderats på grund av inkommande information om framskjutna och inställda byggstarter, framför allt i bostadssektorn. Sammantaget befinner sig därmed indikatorn på något lägre nivåer än tidigare beräknat, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Byggstartsindikatorn nov 2023  
Källa: Byggfakta


Bostadsbotten nådd?


Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,5 procent under november, vilket var fjärde månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -24,9 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed återigen att bostadsbyggandet verkar ha bottnat och vänt uppåt. Däremot har tidigare månadsutfall reviderats ned kraftigt, till följd av ny information om inställda och uppskjutna projekt, vilket indikerar att botten varit djupare än tidigare beräknat.
– Det är lite motstridiga signaler just nu. Bostadsindikatorn signalerar visserligen att nedgången i byggstarter har bottnat och att det varit en viss uppgång de senaste månaderna. Samtidigt fortsätter nedrevideringarna av tidigare utfall och projekt som tidigare rapporterats som byggstartade visar sig vara inställda, vilket är en negativ signal, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången varit brantare än vad den officiella statistiken visar. På bara två år har byggstarterna fallit omkring 70 procent. I nuläget indikeras en årstakt kring 20 000 byggstartade bostäder i slutet av året som ökar något till 22 000 under det första kvartalet nästa år, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


  Byggstartsindikatorn nov 2023  
Källa : SCB, ByggfaktaEventuellt trendbrott


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med -1,1 procent under oktober, vilket var en något mindre nedgång än förra månadens utfall som reviderats ned. Det var tredje månaden i rad då indikatorn minskat. Årstakten var +11,6 procent i november vilket är en tydlig nedgång jämfört med förra månaden.
– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har dragits upp av byggstarter av ett par riktigt stora och unika projekt tidigare under 2023. När byggstarterna nu normaliseras så resulterar det i att trenden vänder nedåt, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 44,2 mdkr. Det är en nedgång med 37,8 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 107,6 mdkr, en uppgång med 28,5 mdkr. Industriprojekt i Norrland bidrar kraftigt till denna uppgång.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, dec22-nov23


  Byggstartsindikatorn nov 2023
Källa: Byggfakta 


Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.


I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats ned med 1 procent för årets första kvartal, med 4 procent för det andra kvartalet, nästan 9 procent för det tredje kvartalet och 6 procent för oktober. För övrigt byggande är det en nedrevidering med 1 procent för det första kvartalet, 2 procent för det andra kvartalet. 3 procent för det tredje kvartalet och 5 procent för oktober. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för första kvartalet med 1 procent, för andra kvartalet med 3 procent och för tredje kvartalet och oktober med 5 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte förändrats.
Mikael Barani

2023-12-20 09:55