Nyhetsbild

Återvunna schaktmassor spar på naturresurserna

Genom att återvinna schaktmassor effektiviserar vi resurser och minskar ingreppen i naturen. IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en rapport på uppdrag av Återvinningsexperterna som visar att denna typ av återvinning sparar in minst tio miljoner ton på nationell nivå.


– Att få till en mer cirkulär hantering av schaktmassor är främst relevant ur ett resursbesparande perspektiv, eftersom det minskar deponeringen och behovet av att utvinna nya material, säger Jurate Miliute-Plepiene, avfallsexpert och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Stor potential


Rapporten visar att det är stor skillnad i klimatpåverkan mellan när schaktmassorna ersätter ett annat material, och när de inte gör det. Deponering är det scenario som ger högst utsläpp av klimatgaser. I Sverige är det närmare fyra miljoner ton jordmassor som deponeras på avfallsdeponier varje år.
– Rapporten visar på stor potential med återvinning av schaktmassor. Om vi minskar nuvarande deponering av schaktmassor med cirka hälften och i stället omhändertar dem cirkulärt skulle vi kunna spara cirka 10 000 ton koldioxidutsläpp varje år. Dessutom innebär cirkulär hantering av schaktmassor enorma resursbesparingar, säger Ellen Einebrant, vd för Återvinningsindustrierna.


  Schaktmassor i Hummeltorp. Foto: Jan-Olov Sundqvist
Återanvändning av schaktmassor bär på flera fördelar. Foto: Jan-Olov Sundqvist


En annan fördel med cirkulär hantering av schaktmassor är att det minskar ingreppen i naturen.
– Genom att använda de schaktmassor som redan är i omlopp i samhället minskar vi trycket på miljön. Det blir mindre ingrepp i landskapet och minskar riskerna för till exempel grundvattentillgångar, säger Jurate Miliute-Plepiene.


Fyra utdrag ur rapporten:


• Ökad återvinning av schaktmassor skulle kunna bidra med minst tio miljoner ton i besparade resurser jämförbart med vikten av cirka sex miljoner personbilar.


• Årligen utvinns 101 miljoner ton jungfruliga material i Sverige. Upp till hälften av denna mängd skulle kunna ersättas med återvunnen ballast från schaktmassor.


• Kan vi undvika deponering av åtminstone hälften av de fyra miljoner ton schaktmassor som deponeras varje år så skulle vi kunna spara cirka 10 000 ton koldioxidutsläpp.


• Det är inte ovanligt att schaktmassor används utan faktiskt behov eller funktion. Trots att detta ibland felaktigt kallas "återanvändning", "återvinning" eller "cirkulärt", kan man inte förvänta sig miljöfördelar som är relaterade till ersättning av jungfruliga material.
Mikael Barani

2023-11-22 12:20