Nyhetsbild

Svag uppgång för bostadsbyggandet

Nystarter inom bostadsbyggandet har mer än halverats under de senaste två åren. Nu skönjs ett trendbrott, om än svagt. Byggstartsindikatorn visar en uppgång på 0,8 procent för oktober månad jämfört med september.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, var oförändrad under oktober, vilket var lägre än förra månadens nedreviderade utfall på +0,6 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +0,8 procent i oktober, en nedgång från förra månadens kraftigt uppreviderade utfall.
– Indikatorn steg för bostadsbyggandet och sjönk för övrigt byggande under oktober. Sammantaget blev det oförändrat. Byggstarterna har rört sig något uppåt de senaste månaderna, men det är främst en handfull riktigt stora industriprojekt som drar upp statistiken. Det gör läget svårtolkat och innebär att det är för tidigt att prata om en tydlig vändning uppåt, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Byggstartsindikatorn okt 2024  


Källa: Byggfakta


Botten nådd?


Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 3,2 procent under oktober, vilket var tredje månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -28,2 procent lägre. Indikatorn signalerar därmed återigen att bostadsbyggandet verkar ha bottnat. Tidigare månadsutfall har också reviderats upp något, vilket ytterligare understryker denna signal.
– Återigen signalerar bostadsindikatorn att nedgången i byggstarter verkar ha bottnat och att det skett en stabilisering de senaste månaderna. Stabiliseringen sker dock efter att indikatorn mer än halverats sedan hösten 2021, vilket innebär att bostadsproduktionen, räknat i kronor, är nere på nivåer som de låg på för nio år sedan, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången i bostadsbyggandet startade tidigare än vad den officiella statistiken visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 22 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten på länge, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


  Byggstartsindikatorn okt 2024  


Källa : SCB, Byggfakta


Trenden osäker


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med 1,3 procent under oktober, vilket var lite lägre än förra månadens utfall som reviderats ned. Årstakten var +22,6 procent i oktober vilket är en tydlig nedrevidering jämfört med förra månaden. Byggstart av en handfull mycket stora projekt de senaste månaderna medför att trendberäkningarna blir osäkrare än normalt.
– Byggstartsindikatorn för byggandet utanför bostadssektorn har påverkats kraftigt av att ett par riktigt stora, och sannolikt ganska unika, projekt byggstartats tidigare under 2023. Det har drivit upp indikatorn en hel del. Kommande stora byggstarter kommer inte att vara lika kostnadstunga. Det innebär att det vi ser just nu troligtvis är en tillfällig topp i indikatorn och inte en ihållande trend, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 46,5 mdkr. Det är en nedgång med 40,0 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 114,4 mdkr, en uppgång med 45,7 mdkr. Av denna uppgång står industriprojekt för merparten.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, nov22-okt23

Byggstartsindikatorn okt 2024
Källa: Byggfakta


Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.


I samband med denna månads beräkning har bostadsbyggandet reviderats upp med 1,5 procent för det andra kvartalet i år och med drygt 5 procent för det tredje kvartalet. För övrigt byggande är det en upprevidering med 2 procent för det fjärde kvartalet 2022 och nedrevideringar för det andra och tredje kvartalet i år med 1 respektive 4 procent. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för 2022 med 1 procent och en nedrevidering för andra och tredje kvartalet i år med 1 respektive 2 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte förändrats.




Mikael Barani

2023-11-15 12:12