Nyhetsbild

Kommunpolitiker efterlyser snabbare utbyggnad av energisystemet

Hela 72 procent av Sveriges kommunpolitiker anser att utbyggnaden av energisystemet går för långsamt, och att detta påtagligt påverkar kommunernas utveckling. Detta framkommer i den enkät som NCC och Demoskop har gjort med nära 4 000 politiker i samtliga av Sveriges kommunfullmäktige.


– Jag är inte förvånad över att så pass många politiker anser att utbyggnadstakten är för långsam. Samtidigt är det oroväckande att de befarar att det kommer hämma utvecklingen i deras kommun. Näringsliv, politiker, myndigheter och olika intresseorganisationer behöver samverka snabbare och bättre om vi ska klara av att bygga den kapacitet som Sverige behöver, säger Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure.


  Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure. Fotograf: Joakim Kröger, NCC
Henrik Enell, divisionschef NCC Infrastructure. Fotograf: Joakim Kröger/NCC


Reformförslag


Det ökade elbehovet i Sverige förväntas bli ungefär två gånger så stort som nuvarande kapacitet för svensk vattenkraft, utöver den befintliga, alternativt 6,5 gånger dagens kraftvärmeproduktion. Detta motsvarar till exempel mer än 12 nya kärnkraftsreaktorer eller 11 000 nya vindkraftverk.


NCC har tagit fram en rapport med förslag på 13 reformer för en snabbare utbyggnad av energisystemet. Några av de viktigaste är: 


Korta ledtiderna i plan-, bygg- och tillståndsprocesserna
Behovet av energisystemets utbyggnad är betydande och behöver ske på kort tid. Långa processer riskerar att projekt inte kan genomföras på grund av för tidskrävande tillstånds- och planhantering.


Säkra materialförsörjningen
Säker materialtillgång är en förutsättning för att utbyggnaden av energisystemet ska kunna realiseras. Vi behöver minska sårbarheten, klimatpåverkan och beroendet av import genom att öka den lokala produktionen av bergmaterial, säkerställa rätt material på rätt plats och öka återbruket av byggavfall och schaktmassor.


Säkra kompetensförsörjningen inom byggsektorn
Det behövs en långsiktig plan för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom byggsektorn, där bristen på personal och kompetens idag försvårar för utbyggnaden och underhållet av energisystemet.


Rapporten, med samtliga 13 förslag till reformer, kan laddas ned på ncc.se/energirapport


NCC:s undersökning bland kommunpolitiker genomfördes tillsammans med Demoskop under perioden mars–maj 2023. Respondenterna är politiker i kommunfullmäktige och antal intervjuer uppgick till 3 815. Undersökningen genomförs via webbenkät, med kombinerad digital och postal avisering.Kommuner där politiker anser att energisystemet byggs ut i en för långsam takt


Topp 10


  Grafik från NCC angående kommuners inställning till tempot av utbyggnad av energisystemet.  Kommuner där kommunpolitiker bedömer att den långsamma takten på energisystemets utbyggnad påverkar kommunens utveckling i mycket eller ganska hög grad.


Topp 14


  Grafik från NCC angående kommuners inställning till tempot av utbyggnad av energisystemet.  Statistik/tabeller: NCC
Mikael Barani

2023-11-13 11:00