Nyhetsbild

Svag uppgång inom bostadsbyggandet

För andra månaden i rad ökar byggstarterna av nyproducerade bostäder. Mellan augusti och september steg siffran med 1,4 procent medan övrigt byggande ökade med 0,9 procent. Dock präglas sifforna av ett fåtal större byggstarter.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, steg med 1,0 procent under september, vilket var lägre än förra månadens uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +3,9 procent i september, en uppgång från förra månadens kraftigt uppreviderade utfall.
– Byggstartsindikatorn steg under september. En utplaning av nedgången i bostadsbyggandet bidrog en del. Framför allt bidrar dock byggstarten av några få enstaka mycket stora projekt till att de senaste månadernas nedgång förbytts till en uppåtgående trend. Det faktum att det handlar om ett fåtal större byggstartade projekt gör månadens utfall svårtolkat. Förmodligen är det för tidigt att prata om en vändning, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)Källa: Byggfakta


Med nedåt än beräknat


Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 1,4 procent under augusti, vilket var andra månaden med ökande byggstarter. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn -39,2 procent lägre. Återigen har tidigare utfall reviderats ned på grund av inställda/framflyttade projekt. Det innebär att även om de senaste månadsutfallen tyder på att nedgången i bostadsbyggandet planat ut så är nivån som utplaningen sker på lägre än tidigare beräknat.


– Det senaste utfallet visar att byggstarterna i bostadssektorn fallit 63 procent sedan toppnivån hösten 2021. Den stabilisering som vi ser tecken på nu sker på de nivåer vi hade för tio år sedan, säger Tor Borg.

Snart lägsta nivån sedan 2010


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.


-Mycket talar för att den offentliga statistiken inte har fångat den nedgång som skett, i och med att många byggprojekt ställts in eller skjutits upp efter byggstartsdatum. Byggstartsindikatorn signalerar att nedgången startade tidigare än vad den officiella statistiken över byggstartade bostäder visar. Indikatorn signalerar i nuläget en årstakt kring 21 000 byggstartade bostäder i slutet av året, vilket skulle vara den lägsta årstakten sedan 2010, säger Tor Borg.Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)Källa : SCB, Byggfakta


Osäker trendstigning


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,9 procent under september, vilket var lite lägre än förra månadens utfall som reviderats upp. Årstakten var +40,0 procent i september vilket är en kraftig upprevidering jämfört med förra månaden. Byggstart av en handfull mycket stora projekt de senaste månaderna medför att trenden reviderats upp markant.
– De senaste sex månaderna har vi sju byggstartade projekt med beräknade byggkostnader på över en miljard kronor. Historiskt har antalet byggstartade projekt av sådan storlek varit 3-4 stycken per halvår. Dessutom har vi bland de nyligen byggstartade projekten H2 Green Steels stål- och vätgasfabrik i Boden som är det överlägset största byggstartade projekt som finns i Byggfaktas databas. Sammantaget får detta stort genomslag på indikatorberäkningarna, och medför att trenden nu ser ut att vara kraftigt uppåtgående. Med tanke på att det är ett fåtal byggstarter (om än viktiga och stora) som ligger bakom så finns det anledning att vara försiktig med tolkningen av utfallet, säger Tor Borg. 


Starka industriprojekt


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 46,9 mdkr. Det är en nedgång med 43,1 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 115,0 mdkr, en uppgång med 50,5 mdkr. Av denna uppgång står industriprojekt för merparten.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, okt22-sep23Källa: Byggfakta


Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det gjorts stora revideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar av utfallet hittills under 2023 på sammantaget drygt 8 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar med 5 procent för 2022 och 25 procent för utfallet hittills under 2023. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av utfallet för 2022 med 2 procent och för utfallet hittills under 2023 med 13 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har förändrats för övrigt byggande.
Mikael Barani

2023-10-18 11:48