Nyhetsbild

Lövholmen förvandlas till en levande stadsdel

Lövholmen i Stockholm bär på mycket potential men är idag ett i huvudsak slutet industriområde. Nu ska stadsdelen blir öppen, levande och tillgänglig. FOJAB har varit med och tagit fram grunden till den detaljplan som nu går ut på samråd.


Lövholmen är en del av Liljeholmen i centrala Stockholm och pekas i översiktsplanen ut som ett av stadens utvecklingsområden. Här ska en ny stadsdel växa fram med cirka 1 800 bostäder, förskolor, kulturverksamheter, kontor, service, torg, en park och ett kajstråk.


  Skiss över ett nytt Lövholmen. Illustration: FOJAB
Lövholmen ska förvandlas till en tillgänglig och dynamisk plats.


På uppdrag av och i nära samarbete med stadsbyggnadskontoret har FOJAB tillsammans med staden och fastighetsägare tagit fram en strukturplan och de arkitektoniska principer som ska ligga till grund för gestaltningen.


Starka kulturvärden


Med sina äldre industrimiljöer är Lövholmen en plats med höga kulturvärden. De byggnader som bevaras blir områdets värdebärare som berättar om platsens historia, om hur industristaden Stockholm har vuxit fram.
– Den övergripande idén bakom strukturplanen är att framhäva de grupper av kulturhistoriskt intressanta byggnader som bevaras och skapa ramar kring dem i form av nya stadskvarter, förklarar Magnus Lundström, ansvarig arkitekt på FOJAB. Han fortsätter:
– De tillagda kvarteren tillsammans med de bevarade byggnaderna och de nya publika platserna bildar en helhet som ger Lövholmen en stark egen identitet. Området ska också samspela med omgivande stadsdelar i skala och karaktär och bli ett välkomponerat inslag i stadens nya siluett.


Promenadstråk


Stockholm utmärks av sina stadsdelar med olika identiteter och karaktärer, och Lövholmen ska även i fortsättningen vara en egen enklav i den mosaik som tillsammans utgör Stockholm och som bär stadens identitet.


Lövholmen är idag till stora delar avstängd för allmänheten och ett övergripande mål är att tillgängliggöra denna centrala plats i Stockholm. Utformningen av platsbildningar och stråk har därför lika hög prioritet i planförslaget som bebyggelsen. Ett stråk löper genom stadsdelen med ett pärlband av attraktiva små och stora stadsrum. En större plats vid vattnet tillskapas med eftermiddags- och kvällssol och med en flexibel evenemangsyta och badplats. En kajpromenad löper längs Liljeholmsviken och möjliggör ett kontinuerligt promenadstråk längs mälarstranden, från Danvik till Vårby.Samtliga skisser: FOJAB
Mikael Barani

2023-09-08 12:04