Nyhetsbild

Övriga nyproduktioner kompenserar för sjunkande bostadsbygge

Bostadsbyggandet fortsätter nedåt enligt Byggfaktas Byggstarsindikator. Övrigt byggande parerar det minskade antalet nyproduktioner inom just bostäder. Framför allt är större projekt inom skolor, vård, kontor och logistik som lyfter siffrorna.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade med 0,4 procent under juni, vilket var i linje med förra månadens ökning. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -10,2 procent i juni, en mindre nedgång än förra månadens utfall.
– Byggstartsindikatorn har ökat något under maj och juni. Uppgången utanför bostadssektorn kompenserar för en fortsatt nedgång för bostadsbyggandet. Fortfarande ligger dock indikatorn på historiskt låga nivåer. Det låga byggandet blir ännu mer uttalat om man beaktar att indikatorn bygger på uppskattade projektkostnader och att byggkostnaden per kvadratmeter ökat kraftigt de senaste åren, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)Källa: Byggfakta


Bostadsbyggandet fortsätter minska


Förra månadens uppgång för bostadsbyggandet har nu reviderats ned till en nedgång. Även tidigare månadsutfall har reviderats ned. Det innebär att byggstartsindikatorn för bostäder nu minskat 22 månader i rad. Under juni var nedgången 0,5 procent. Jämfört med samma månad i fjol är indikatorn 38,6 procent lägre, sedan toppen i augusti 2021 är nedgången 54 procent.
– Byggstarterna i bostadssektorn har nu fallit brant i nästan två års tid. De stigande byggkostnaderna innebär att nedgången räknat i kvadratmeter eller antalet lägenheter är ännu större än vad indikatorn visar. Nedgången ser ut att ha börjat plana ut de senaste månaderna, vilket är positivt. Men fortfarande står vi inför en period då betydligt färre bostäder än tidigare kommer att tillföras bostadsmarknaden, säger Tor Borg.


Stor skillnad


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Årstakten för byggstartade bostäder nådde sin topp i början av 2022 enligt den officiella statistiken och har därefter vikit av nedåt. Byggstartsindikatorn toppade däremot redan under hösten 2021 och har därefter fallit snabbare än vad de officiella siffrorna visar. Indikatorn signalerar nu en årstakt strax över 25 000 byggstartade bostäder till hösten, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)Källa : SCB, Byggfakta


Uppåt utanför bostadssektorn


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande ökade med 1,0 procent under juni vilket var något lägre än förra månadens uppgång, som reviderats upp något. Årstakten var 21,6 procent, en inbromsning jämfört med föregående månader.
– Byggstarter av ett antal större byggprojekt, bland annat skolor, vård, kontor och logistik har bidragit starkt till att byggandet utanför bostadssektorn ökat, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 54,3 mdkr. Det är en nedgång med 45,4 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 79,0 mdkr, en uppgång med 16,0 mdkr.
Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, jul22-jun23Källa: Byggfakta


Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.


I samband med denna månads beräkning har det gjorts en del större revideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar av utfallet för fjärde kvartalet 2022 med 2 procent, för första kvartalet 2023 med 4 procent, för april och maj med 7 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar med knappt 2 procent för det första kvartalet 2023 och omkring 3,5 procent för april och maj. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av utfallet för 2023 med 0,5 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte ändrats märkbart.
Mikael Barani

2023-07-19 09:16