Nyhetsbild

Har nedgången i byggandet börjat avta?

Nu ökar Byggstartsindikatorn för första gången sedan maj 2021. Bostadsbyggandet har ökat med 0,3 procent samtidigt som övrigt byggande steg med 0,7 procent. Är detta början på ett trendbrott eller en temporär uppgång?


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade med 0,6 procent under maj, vilket var första gången den ökade sedan hösten 2021. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -11,8 procent i maj, en liten ökning jämfört med förra månadens uppreviderade utfall.
– Byggstartsindikatorn har ökat något den senaste månaden, samtidigt som tidigare månadsutfall inte reviderats ned. Detta kan vara ett tidigt tecken på att nedgången i byggandet börjat plana men det kan också vara tillfälligt. Oavsett signalerar indikatorn att byggstarterna ligger på markant lägre nivåer än de gjort de senaste åren, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)Källa: ByggfaktaPreliminära tecken


Efter att ha minskat 20 månader i rad steg byggstartsindikatorn för bostäder med 0,4 procent under maj. Utfallet för de tre föregående månaderna reviderades också upp något. Fortfarande ligger dock indikatorn på hälften av toppnivåerna under hösten 2021. Jämfört med maj i fjol har bostadsindikatorn gått ned 38,7 procent.
– Efter ett och ett halvt års brant fall visar nu byggstarterna i bostadssektorn äntligen preliminära tecken på att plana ut. Indikatorn är dock nere på de nivåer den senast låg på i slutet av 2014, vilket visar hur nedpressat byggandet är, säger Tor Borg.


Föregår förändringar


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.


– Årstakten för byggstartade bostäder nådde sin topp i början av 2022 enligt den officiella statistiken och har därefter vikit av nedåt. Byggstartsindikatorn toppade däremot redan under hösten 2021 och har därefter fallit snabbare än vad de officiella siffrorna visar. Indikatorn signalerar nu en årstakt kring 35 000 byggstartade bostäder till hösten, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)Källa : SCB, ByggfaktaStår och stampar


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande ökade med 0,7 procent under maj vilket var något högre än förra månadens uppgång, som reviderats upp något. Årstakten var 20,9 procent, en inbromsning jämfört med föregående månader.
– Efter en ganska snabb uppgång fram till årsskiftet har byggstarterna utanför bostadssektorn stått och stampat lite det senaste halvåret. Byggande av skolor, sjukvård och kontor ökar medan övriga sektorer tappar, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 59,0 mdkr. Det är en nedgång med 41,4 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 76,5 mdkr, en uppgång med 12,9 mdkr.Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, jun22-maj23


  Byggstartsindikatorn, graf.


Källa: ByggfaktaRevideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det gjorts mindre nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det upprevideringar av utfallet för mar och april med omkring 1,5 procent och för övrigt byggande är det upprevideringar med knappt 2 procent för det andra halvåret 2022, drygt 3 procent för det första kvartalet 2023 och drygt 4 procent för april. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av 2022 med 0,5 procent, en upprevidering av det första kvartalet 2022 med 2 procent och en upprevidering av april med drygt 3 procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) har inte ändrats märkbart.
Mikael Barani

2023-06-21 12:12