Nyhetsbild

Debatt: Gör återbruksmaterial momsfritt

Mosfrihet på återbruksmaterial skulle innebära ökad konkurrens med nyproducerade varor. Detta anser Monica Björk, vd branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. I en debattartikel ger hon tre konkreta förslag på hur återbrukat byggmaterial ska bli attraktivare.


Nyligen presenterades två rapporter som slår fast att de närmaste åren blir avgörande för om vi ska kunna bromsa en accelererande global uppvärmning som i förlängningen kommer hota mänskligt liv på jorden.


Enligt FN:s klimatpanel IPPC är mänsklig påverkan otvetydigt orsaken till den globala uppvärmningen. ”Det är bråttom och allt kortare om tid. De globala utsläppen fortsätter att öka, kolbudgeten börjar ta slut. En global temperaturökning på 1,5 grader ligger nära i tid och hittills tagna beslut räcker inte för att vända utvecklingen”, säger Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC.


    Återbruk
Byggmaterialhandlarna vill öka attraktionskraften inom återbruk.


I slutet av mars överlämnade också Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Där konstateras att Sverige har förlorat styrfarten i sitt klimatarbete. Under två decennier har utsläppen i Sverige minskat varje enskilt år. Nu står vi istället inför en situation där nationell politik kommer att leda till en ökning av utsläppen. Enligt rådet måste regeringen ta fram en handlingsplan för samhällets alla sektorer med målet att nå noll nettoutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp.


Mindre än en procent


Byggmaterialhandeln är en sektor som i allra högsta grad är delaktig i det arbetet och som vill hjälpa till att öka takten i klimatarbetet. Landets byggmaterialhandlare har en viktig roll som leverantörer av material, lagerfunktioner och logistik åt Sveriges samtliga byggbolag. Branschen omsätter idag 110 miljarder kronor men mindre än en procent är återbrukat material. Den låga siffran beror till stor del på att återbrukade svenska produkter har svårt att prismässigt konkurrera med nya produkter från låglöneländer, där arbetskostnaderna är avsevärt lägre än i Sverige. Denna situation får till följd att det idag blir kostsamt att köpa återbrukat byggmaterial och att handeln är väldigt begränsad.Tre förslag från Byggmaterialhandeln till regeringen  1. Om handel med återbrukade produkter och material gjordes momsfri skulle dessa bättre kunna konkurrera med nyproducerade varor, samtidigt som vi som handlar med dem också gör en konkret klimatinsats. Det strider inte håller mot EU´s momsdirektiv och är således en insats som går att genomföra med kort tidshorisont. Här skulle också offentlig sektor kunna gå före och ställa krav i kommande upphandlingar att en viss del skall vara återbrukat byggmaterial, för att driva på skapande av en ny marknad.

  2. Regeringen bör också ta initiativ till att förbjuda rivning av byggnader som inte inventerats och där möjligheterna att återbruka stomme och övriga material inte har utretts grundligt. Tillsammans med momsfriheten skulle det vara viktiga åtgärder för att vi ska nå de klimatpolitiska målen.

  3. Slutligen behövs det också en generell översyn av avfallslagstiftningen med målet att öka det cirkulära kretsloppet av produkter och material. Vi i byggmaterialhandeln vill ändra definitionen för när en produkt blir avfall så den får längre liv. Det gör det möjligt för fler produkter att återbrukas. Dagens avfallslagstiftning är ett hinder för cirkulär innovation. Vi bör sikta på att byggmaterial ska produceras på det mest resurseffektiva sättet. Då behöver utvinning av material ur avfall behandlas på samma sätt som jungfruligt material, inte särregleras.


Monica Björk, vd branschorganisationen Byggmaterialhandlarna
Mikael Barani

2023-05-08 12:30