Nyhetsbild

Det krävs för att möta Sveriges växande energibehov

I en färsk rapport signerad NCC presenteras 13 förslag till reformer för att möta det svenska energibehovet under de kommande decennierna. Bland annat föreslås förenklingar för ett omfattande utbyggnad och upprustning av energisystemet.


Sveriges elanvändning förväntas öka väsentligt de närmaste 10–20 åren, och redan år 2045 förväntas landets elbehov dubbleras. För att möta det ökande behovet behöver energisystemet utvecklas och byggas ut i en historiskt snabb takt, och parallellt med detta rustas upp för att möta nya moderna krav.
– I den energipolitiska debatten diskuteras ofta vilka energislag som behövs, men sällan eller aldrig hur vi kan bygga ut energisystem i den takt vi behöver. Vi breddar därför perspektivet genom att addera dessa frågeställningar och föreslår 13 reformer för att skynda på utbyggnaden, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.


  Grafik till artikel om energisystem. Upphovsrätt: NCC  


En snabb, effektiv och hållbar utbyggnad av el- och energisystemet till ett fossilfritt och robust energisystem medför stora behov och utmaningar. NCC:s rapport visar vad som krävs för att i utsatt tid kunna möta klimatmålen och den ökade efterfrågan. Några av de viktigaste insikterna och rekommendationerna är:


Korta ledtiderna i plan-, bygg och tillståndsprocesserna
Utbyggnaden av energisystemet är betydande och behöver ske på kort tid. Långa processer är en riskfaktor för projekt som riskerar att inte kunna genomföras på grund av en tidskrävande tillstånds- och planhantering.


Säkra materialförsörjningen
Säker materialtillgång är en förutsättning för att utbyggnaden av energisystemet ska kunna realiseras. Vi behöver minska sårbarheten, klimatpåverkan och beroendet av import genom att öka den lokala produktionen av bergmaterial, säkerställa rätt material på rätt plats och öka återbruket av byggavfall och schaktmassor. ­


Säkra kompetensförsörjningen inom byggsektorn
Det behövs en långsiktig plan för att möta kompetensförsörjningsbehoven inom byggsektorn, där bristen på personal och kompetens idag försvårar för utbyggnaden och underhållet av energisystemet.


Rapporten, med samtliga 13 förslag till reformer kan laddas ned här
Mikael Barani

2023-04-05 10:16