Nyhetsbild

(Natur)nära 1 000 nya bostäder i Bunkeflostrand

Den nordöstra delen av Bunkeflostrand kommer att växa med omkring 1 000 bostäder. Projektet arbetas fram för att göra minimalt avtryck på viktiga naturvärden och kommer framför allt att bestå av flerbostadshus.


Området ligger på ömse sidor om Skånegårdsvägen i nordöstra Bunkeflostrand. Detaljplanen möjliggör ungefär 1000 bostäder, varav cirka 100 småhus, plus en förskola för 120 barn och ett mobilitetshus. Den innehåller dessutom en förlängningning av grönstråket och naturmark.


Norr om Skånegårdsvägen blir det en blandning av flerbostadshus och stadsradhus. Söderr om Skånegårdsvägen öppnar sig bebyggelsen och övergår från flerbostadshus till rad-, par- och kedjehus.


Biologisk mångfald


Detaljplanen är ett resultat av ett parallellt uppdrag, det vill säga en arkitekttävling. Stor vikt las på medborgardialog med ett flertal möten och workshops. Idén för området bygger på ett samspel mellan bebyggelse och natur. Genom flera varierade park- och gaturum värnas den biologiska mångfalden på platsen. Detaljplanen möjliggör många mötesplatser och varierade rörelsemönster i området. På så sätt erbjuds Bunkeflostrand en ny sorts bymiljö med publika platser och gröna rum.


      Fina blommor.
Det blir naturskönt när Bunkeflostrand växer.


Norr om Skånegårdsvägen planeras ett mobilitetshus, med ett tak som kan användas för grönska och lokal produktion av förnybar energi.


Områdets parker ska gynna biologisk mångfald genom att skapa och förstärka den natur som finns i området. Biotoperna ska förvaltas med anpassad skötsel och förstärkas med växter som gynnar den lokala biologiska mångfalden.


Social hållbarhet


Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Den naturinventering som gjorts av Ekologgruppen pekar ut skogsområdet i norr, dagvattendammen, samt diket i söder som miljöer som bör sparas, och det säkerställer detaljplanen.
– Den här detaljplanen öppnar för många nya bostäder, mycket grönska och även närhet till andra naturområden. I planen har det tagits hänsyn för att göra minimalt avtryck på viktiga naturvärden, samtidigt som den innebär att staden kan fortsätta att möjliggöra för fler bostäder vilket är viktigt för den sociala hållbarheten. Området innehåller blandad bebyggelse och det kommer att leda till ett mer balanserat utbud av bostäder i den här delen av Malmö, säger Stefana Hoti (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


– Malmö växer med både grönska och bostäder i olika former. Vi bygger den hela staden där människor från livets alla skeden och bakgrunder möts och får plats. Detta exemplifieras med beslutet om Bunkeflostrand idag där det ingår bland annat småhus, flerbostadshus, mobilitetshus, skolor och grönytor, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.


– Utvecklingen av Bunkeflostrand som ligger framför oss säkrar ett välkommet tillskott av nya bostäder, verksamheter och mötesplatser i området. Centralt i detaljplanen är att skapa en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är trygg och tillgänglig för både boende och besökare, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden. Detaljplan: Malmö stad


Mikael Barani

2023-03-31 12:47