Nyhetsbild

Eskilstuna utvecklar landsbygden

Eskilstuna fokuserar på landsbygden, något som är uppenbart efter de senaste sammanträdet i stadsbyggnadsnämnden. Kjula är redan känt för sin stora logistikpark och nu satsar kommunen på biogastillverkning i stor skala. Mälarnära området Sundbyholm har också fått ett planprogram.


När stadsbyggnadsnämndens hade sammanträde fredag 24 mars togs beslut om samråd för Kjula 7:6. Detaljplanen bland annat ska göra en storskalig biogastillverkning möjlig. Planprogrammet för Sundbyholm godkändes och följande detaljplaner har antagits:


Attraktiva bostäder nära ån 


Detaljplanen för Vikingen 15 gör det möjligt att bygga cirka 320 nya bostäder och centrumverksamheter i ett attraktivt ånära läge på området väster i Eskilstuna.


Ny bebyggelse som möjliggörs ska vara av stadsmässig karaktär och anpassad efter kulturmiljön i området. På så vis kopplar stadsutvecklingen an till historien på ett välavvägt sätt samtidigt som området omvandlas från industri till blandad stad.


Detaljplanen är en del av västers långsiktiga utveckling som syftar till att skapa en mer levande stadsdel som är integrerad med Eskilstunas centrala delar.


  Eskilstunaån.
Eskilstuna växer och kommunen satsar på både stad och landsbygd.


Storhet i småskalighet


Stadsbyggnadsnämnden beslutade även om att anta detaljplan för Ängsholmen 1:2.


Detaljplanen ska ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp (VA) och friköp för arrendetomterna i planområdet. Dessa förutsättningar skapas i och med att detaljplanen reglerar bebyggelsen, fastigheter och liknande.


Under planarbetet har hänsyn tagits till Ängsholmens småskaliga karaktär samtidigt som möjligheter för att utveckla sin tomt har utökats.
— Eskilstuna vill och ska växa och det gäller att skapa rätt förutsättningar för en hållbar utveckling. Ett strategiskt mål i årsplanen 2023 är fokus på att skapa en attraktiv stad och landsbygd, något båda dessa detaljplaner bidrar till. Planområdena tar hänsyn till den historiska aspekten samtidigt som de är viktiga i Eskilstunas fortsatta utveckling, säger Sarita Hotti (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.


Storskalig biogastillverkning


Detaljplanen för Kjula 7:6 ska ut på samråd efter beslut i stadsbyggnadsnämnden.


Syftet med detaljplanen är att möjliggöra biogastillverkning samt uppförande av lagringstankar och viss försäljning av biogas till fordon. Lagringstankarnas storlek gör att anläggningen blir en så kallad Seveso-anläggning. Detaljplanen tas därför fram med utökat planförfarande.


Detaljplanen ligger i linje med befintlig biogasstrategi (beslutad i kommunfullmäktige 2019) som omfattar en utökad satsning på biogasbussar, att kommunala fordon i första hand ska drivas av biogas och att ett nytt biogastankställe ska etableras.


Eskilstuna Biogas AB har beviljats bygglov för nybyggnad av biogasanläggning och miljötillstånd har beviljats för verksamhet inom planområdet. Eskilstuna har både förutsättningar för och ett stort behov av en ny storskalig biogasanläggning.


Planprogram Sundbyholm


För två och ett halvt år sedan gav stadsbyggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för Sundbyholmsområdet. Uppdraget har nu mynnat ut i ett planprogram som har godkänts av stadsbyggnadsnämnden.


Planprogrammet beskriver områdets förutsättningar, historia, identitet och karaktär, visar på utvecklingsstrategier och ger en tydlig strukturbild för en hållbar och sammanhållen utveckling.


Planprogrammet kommer att ligga till grund för kommande detaljplaneläggning och utveckling av bland annat bostäder, skola, gång- och cykelvägar. I programmet är Sundbyholms långsiktiga utveckling beskriven med en framtidsbild som kan sammanfattas i fyra perspektiv;


Hållbar landsortsevolution: Tar fasta på ortens hållbarhetsambitioner och anpassningen till befintliga värden och karaktärer.


Väv av gröna grannskap: Bygger vidare på den befintliga karaktären och binder samman ortens olika delar med ett nätverk av gröna stråk, gång- och cykelvägar och kajer mot det gröna och blå.


Aktivt lantliv: Lyfter ortens lantliga prägel och möjligheten till en aktiv och hållbar livsstil med aktiviteter, odling och mötesplatser för kunskapsutbyte och social samvaro.


Mälarnära destination: Visar orten som en viktig port mot Mälaren och utvecklingen av ett mångfacetterat besöksmål för boende och besökare.
Mikael Barani

2023-03-27 09:24