Nyhetsbild

Bostadsbyggandet fortsatt nedåt, övrigt byggande stiger

Trenden håller i sig, nyproduktioner minskar medan övrigt byggande ökar. Ser man tillbaka tolv månader innebär detta att byggstartsindikatorn har minskat med 3,5 procent.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, var oförändrad under februari, vilket var marginellt starkare än förra månadens något uppreviderade utfall. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,5 procent i februari, något högre än förra månadens uppreviderade utfall.


-Sammantaget verkar byggstartsindikatorn ha planat ut de senaste månaderna. Men den senaste datan ändrar inte bilden av en väldigt tudelad byggmarknad där bostadsbyggande fallit tvärt i nästan ett och ett halvt år medan byggandet i övriga sektorer varit uppåtgående ända sedan början av 2020. Som alltid är det viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. Med tanke på att kostnaderna för material, maskiner, löner, projektering, finansiering m.m. stigit med omkring 25 procent, enligt officiell statistik, så har sannolikt utvecklingen i volymtermer varit svagare än vad indikatorerna visar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)Källa: Byggfakta


Bred nedgång


Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 1,1 procent under februari. Sedan förra månaden har utfallet för första halvåret 2022 reviderats ned ytterligare medan utfallet för fjärde kvartalet och januari reviderats upp. Det innebär att nedgången under 2022 ser något mindre brant ut nu än tidigare. Trenden ser dock likadan ut som tidigare med fallande bostadsbyggande 19 månader i rad. Jämfört med februari i fjol var nedgången 28,0 procent. En årstakt som avtagit något de senaste månaderna.
– Man får gå tillbaka till början av 1990-talet för att hitta samma dramatiska nedgång i bostadsbyggandet som den vi nu befinner oss i. Underliggande data indikerar att nedgången är bred med fallande byggstarter i 15 av 21 län och 19 av de 25 största kommunerna, säger Tor Borg.


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Den officiella byggstatistiken har vikt nedåt i linje med vad Byggstartsindikatorn signalerat den senaste tiden, dock inte riktigt lika snabbt. Indikatorn signalerar nu att årstakten för antalet byggstartade bostäder kan vara ner kring 35 000 vid halvårsskiftet. Det skulle i så fall innebära att omkring 15 000 bostäder byggstartas mellan januari och juni, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


Källa : SCB, Byggfakta


Uppåt utanför bostadssektorn


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,8 procent under februari vilket var något lägre än förra månadens uppgång, som dessutom reviderats ned något. Byggstarterna utanför bostadssektorn har, med undantag för en mindre nedgång i mitten av 2021, varit uppåtgående sedan början av 2020. Ökningstakten verkar dock vara avtagande, vilket även understryks av det senaste halvårets utfall reviderats ned. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn trots detta 29,4 procent högre.
– Byggstarterna utanför bostadssektorn fortsätter uppåt. Framför allt är det samhällsfastigheter som bidrar, men även kontorsbyggandet har ökat. Lager och handel har också ökat något medan industri och hotell går svagt, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 76,0 mdkr. Det är en nedgång med 24,3 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 74,7 mdkr, en uppgång med 9,4 mdkr.
Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna


Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.


I samband med denna månads beräkning har det gjorts både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för första halvåret 2022 med drygt 4 procent, upprevideringar av andra halvåret 2022 med nästan 3 procent samt en kraftig upprevidering av utfallet för januari med nästan 9 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar av 2021 och första halvåret 2022 med i genomsnitt 5 procent, nedrevidering av andra halvåret 2022 med knappt 3 procent samt en nedrevidering av januariutfallet med 6 procent. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering av 2021 med drygt 2 procent och en nedrevidering av 2022 med knappt 1procent. Det historiska händelseförloppet (trenden) påverkas inte av revideringarna.
Mikael Barani

2023-03-15 10:51