Nyhetsbild

Bostadskvarter ska länka samman Löddeköpinge

Ett nytt kvarter i Löddeköpinge ska förtäta byns centrala delar och koppla samman befintlig bebyggelse med den nya detaljplanen för Lödde centrum. Detta är förhoppningen i det gemensamma förslaget från Kävlinge kommun och exploatören JM. Visionen innehåller både radhuslängor och mer stadslika byggnader.


Det nya kvarteret kallas Lödde centrum Väster och blir en länk mellan de planerade högre byggnaderna för nya Lödde centrum i öst och de lägre befintliga villorna i väst och norr. För att knyta samman det låga med det höga får byggnaderna olika höjder och takformer på ett lekfullt sätt. Det föreslås bli radhuslängor, så kallade townhouses, mot villorna och två mer stadslika byggnader mot centrumbebyggelsen, totalt 53 lägenheter och 24 radhus. Förslaget omfattar också ett parkeringsgarage under delar av fastigheten och utemiljöer där fler än enbart de boende kan stanna till och umgås.


Bättre service


I kommunens översiktsplan ÖP 2040 är Löddeköpinges centrala delar utpekade som är ett område lämpligt för förtätning, som medger fler bostäder och som ger centrum en mer stadslik karaktär. En ökad befolkning i byn ger bättre förutsättningar för ett starkare centrumutbud med butiker och restauranger, men också möjlighet till sociala möten och aktiviteter. En större befolkning ger också bättre underlag för hållbara transporter, om fler reser med kollektivtrafiken kan det ge förutsättningar för en förbättrad tidtabell.


  Förslag på nytt Lödde Centrum. Skiss: Kävlinge kommun
Förslag på ny situationsplan över Lödde centrum Väster. Illustration: JM


Formellt omfattas området av fastigheterna Löddeköpinge 6:16, 77:6, 6:120, 6:119 som är privata fastigheter, och Löddeköpinge 5:186 och 77:4 som ägs av Kävlinge kommun. En av fastigheterna är idag bebyggd med ett bostadshus som avses att rivas.


Planutskottet beviljade ett positivt planbesked för Lödde centrum Väster den 1 februari och arbetet med att ta fram en detaljplan för området kommer att inledas under våren. Under planprocessens gång kommer boende i området och andra intressenter att kunna lämna synpunkter på förslaget.
Mikael Barani

2023-02-22 10:38