Nyhetsbild

Bostadsbyggandet brant nedåt, ökat övrigt byggande

Påbörjade nyproduktioner fortsätter att falla med 0,2 procent i perioden mellan december och januari. Samtidigt stiger övrigt byggande om än inte i samma takt som nyproduktionernas inbromsning. Detta visar Byggfaktas Byggstartsindikator.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, föll under januari med 0,2 procent, vilket var i linje med förra månadens nedreviderade utfall. Nedrevideringar av tidigare utfall, framför allt bostadsprojekt under det andra halvåret, innebär att de senaste månadernas försiktiga uppgång förbytts till en fortsatt nedgång, om än i något avtagande takt. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -4,9 procent i december, samma som förra månadens nedreviderade utfall.
– I och med revideringarna har Byggstartsindikatorn varit nedåtgående sedan hösten 2021. Bostadsbyggandet har fallit brant och en snabb uppgång för byggandet i övriga sektorer har inte fullt ut kunna kompensera för detta. I sammanhanget är det också viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. Givet de stigande byggkostnaderna beror därför eventuella uppgångar i vissa sektorer sannolikt till stor del snarare på ökade priser än på ökade volymer, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Grafer till Byggstartsindikatorn feb 2023  


Källa: Byggfakta


Nedgången fördjupas


Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 3,4 procent under januari. Enligt nya nedreviderade siffror föll bostadsindikatorn kraftigare under andra halvåret än tidigare beräknat. Bostadsindikatorn har nu minskat 17 månader i rad. Jämfört med december i fjol var nedgången 37,6 procent.
– Bostadsindikatorn är tillbaka på den nivå den låg på i början av 2015. Nedgången är både snabbare och djupare än den senaste nedgången 2017/18. Med tanke på den senaste tidens uppgång i byggkostnaderna så är dessutom nedgången räknad i reala volymtermer sannolikt ännu större, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn har legat under det officiella utfallet under större delen av året. Det senaste utfallet indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att landa mellan 40 och 45 000 för helåret 2022. Vid halvårsskiftet kan årstakten vara nere under 35 000 byggstartade bostäder, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


  Grafer till Byggstartsindikatorn feb 2023  


Källa : SCB, Byggfakta


Framåt utanför bostadssektorn


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 2,0 procent under januari vilket var något lägre än förra månaden. Sedan botten sommaren 2021 har byggstarterna ökat i snabb takt, en viss inbromsning har dock kunnat noteras de senaste månader. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 44,9 procent högre.
– Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat snabbt. Stora bidrag kommer från byggandet av offentliga lokaler, framför allt sjuk- och hälsovård, men även kontorsbyggandet har ökat en del på sistone. Däremot sjunker byggstarterna när det gäller industriprojekt, säger Tor Borg.


Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 80,0 mdkr. Det är en nedgång med 24,3 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 76,2 mdkr, en uppgång med 13,5 mdkr.


  Grafer till Byggstartsindikatorn feb 2023  


Källa: Byggfakta


Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det främst gjorts nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för första halvåret 2022 med knappt 1 procent, för tredje kvartalet 2022 med drygt 6 procent och för fjärde kvartalet med drygt 13 procent. För övrigt byggande är det nedrevideringar av första halvåret 2022 med nästan 3 procent och av det andra halvåret 2022 med nästan 2 procent. För det totala byggandet innebär detta en nedrevidering av hela 2022 med nästan 4 procent och en förändring av det historiska händelseförloppet (trenden) från att ha varit något uppåtgående under det fjärde kvartalet lite att vara svagt nedåtgående.


Mikael Barani

2023-02-15 12:39