Nyhetsbild

Trelleborg vill bygga översvämningsskydd

Trelleborgs kommun vill bygga en nära 1 150 meter lång skyddsvall längs kusten i den kommande Västra Sjöstaden. Man har nu lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen med motiveringen att det är viktigt att skydda området mot stigande havsnivåer.


Tillståndet som ansökan avser är en viktig del i den vidare utvecklingen av Västra Sjöstaden och hela Kuststad-projektet.
– Vi är glada att projektet nu börjar närma sig genomförande, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad-projektet.


Vallen kommer att vara cirka 1150 meter lång och ha en höjd på mellan 2,80 och 3,85 meter. Den ska löpa utefter Strandridaregatan, vidare åt väster och därefter runt våtmarken där den gamla småbåtshamnen låg, för att sedan ansluta mot E6:an i befintlig marknivå.
– Med det utförande som föreslås i ansökan och eventuella ytterligare möjligheter till höjning bedöms vallen klara det klimat och de förhållanden som experterna menar kommer att råda år 2150 vid en extremhändelse, säger Trelleborgs kommuns exploateringsingenjör Johanna Blixt.


Skydda mot översvämningar


Syftet är att vallen ska skydda kommunal infrastruktur och bostäder från att skadas genom översvämningar. Den planerade vallen är inte bara till för att skydda den nya stadsdelen Västra Sjöstaden utan skyddsvallen är en del av det strategiska framtida kustskyddet för hela centrala Trelleborgs tätort.
– Området där vallen planeras angränsar till Trelleborgs centrala delar och har stor betydelse för stadens säkerhet. Det finns ett starkt behov av att anpassa området på ett hållbart och robust sätt genom skydd mot översvämningar, säger Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun.  Planerad skyddsvall i Trelleborg. Illustration: Sweco  


Planerad skyddsvall i Trelleborg. Illustration: Sweco


Strandpromenad i öster


Vallen kommer att uppföras med oorganiskt utfyllnadsmaterial och utanpå läggs en tät lerkappa så att havsvattnet inte kan tränga in.


– Vallen kommer troligen inte att upplevas som en hög vall ute i landskapet. Den östra delen av vallen anläggs som strandpromenad och den västra delen ska integreras med omgivande landskap, så långt det är möjligt utan att kompromissa med vallens skyddsfunktion, berättar Johanna Blixt vidare.


Långsiktigt arbete


Planerna för att skydda kommunens över trettio kilometer långa kuststräcka har pågått en tid. Dels har ett tillägg till kommunens översiktsplaner tagits fram, Tematiskt tillägg till Trelleborgs översiktsplaner för stigande hav och översvämning. Dokumentet innehåller kommunens syn på risken för översvämning och erosion längs med kusten. Det visar också övergripande på möjliga lösningar för hur riskerna kan minska eller upphöra. Tillägget antogs i december 2022.


Dels pågår sedan hösten 2019 arbete med att ta fram ett flertal utredningar som berör frågor kring stigande havsnivåer och problem med erosion. Kommunen har ambitionen att skydda befintlig bebyggelse och samtidigt säkerställa att utpekade utbyggnadsområden är lämpliga att bebygga.Visionsbild: Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.
Mikael Barani

2023-02-09 12:06