Nyhetsbild

Rätt radonåtgärder räddar liv

I dag äger den intenationella världscancerdagen rum och forskning visar att radon ökar risken att få lungcancer. Svensk radonförening vill därför uppmärksamma hur sänkta radonvärlden kan rädda 200 liv per år.


– Det är väl belagt i olika forskningsstudier att radon ökar risken att få lungcancer. I Sverige beräknas att cirka 500 människor varje år får lungcancer som en följd av radon i luft. Kombinationen rökning och radon innebär en ökad risk för uppkomst av lungcancer. Risken för icke-rökare är betydligt lägre än för rökare, men inte försumbar. Ansvariga myndigheter bedömer att radon är orsak till att ungefär 50 icke-rökare i Sverige varje år drabbas av lungcancer, säger Dag Sedin ordförande för Svensk Radonförening.


Strålsäkerhetsmyndigheten är den myndighet som har ansvar för strålsäkerhet där radon ingår.


Myndigheten är tydlig att radon är den vanligaste orsaken att drabbas av lungcancer förutom rökning. Studier gjorda i bostäder visar att radon ökar risken för lungcancer med 16 procent (av grundrisken) per 100 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) inomhusluft under långvarig exponering. En långvarig exponering kan, i detta sammanhang, vara medelhalten av radon i din bostad under de senaste 20 åren. Det kan ta mellan 15 och 40 år från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas.


  Lungor, röntgen.  


Lungcancer


Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ungefär 14 procent av antalet lungcancerfall i Sverige är orsakade av radon. Det motsvarar cirka 500 lungcancerfall per år. 450 av dessa är orsakade av radon i kombination med rökning medan 50 av fallen är icke-rökare. Genom att sänka radonhalten i hus med radonvärden över 200 Bq/m3 till nivåer runt 100 Bq/m3 eller ännu lägre går det uppskattningsvis att på sikt undvika omkring 200 lungcancerfall om året, skriver myndigheten på sin hemsida.


– Resultaten från forskningen om hälsorisker med radon visar att det inte finns ett tröskelvärde när radonhalten plötsligt blir farlig. Även låga radonhalter kan alltså orsaka lungcancer, men ju högre radonhalter vi utsätts för desto större är risken att drabbas. I Sverige beräknas radon orsaka cirka 500 lungcancerfall per år. Av dessa har cirka 50 personer aldrig varit rökare. Hälsorisken med radon kan också uttryckas så att sedan mitten av 1960-talet till nu har cirka 25 000 människor drabbats av lungcancer i Sverige på grund av radon, säger Dag Sedin, ordförande Svensk Radonförening.


Räddar liv


Han fortsätter med att säga att man instämmer med Strålsäkerjetsmyndigheten om vikten av att sänka radonhalterna. Det är 200 liv per år som kan räddas om radonhalten sänks till under riktvärdet 200 Bq/m3 i alla svenska bostäder. Noteras kan att världshälsoorganisationen WHO rekommenderar ett riktvärde för radon i bostäder på 100 Bq/m3.


– Det är bra att myndigheten är tydlig att det skulle gå att undvika 200 dödsfall per år om radonåtgärderna var bättre. Det är bara anmärkningsvärt och synd att politiken inte möter upp detta, avslutar Dag Sedin, ordförande Svensk Radonförening.
Mikael Barani

2022-02-04 12:00