Nyhetsbild

Så har Swecon sänkt sjuktalen

Satsningen safe@swecon har lett till mer än en halvering av arbetsplatsolyckor som leder till sjukskrivning. Framgången är resultatet av ett två år långt arbete där man strävar efter en allt högre grad av proaktivitet. På sikt arbetar man med en nollvision.


Johan Lejdberg är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Swecon. Han är den naturlige ledaren för det ambitiösa projektet safe@swecon som drog igång för ett par år sedan. Det är en del i hela Lantmännen-koncernens satsning på arbetsmiljö, där varje dotterbolag ska driva ett aktivt och målmedvetet arbetsmiljöarbete fram till 2030.

Arbetet utgår från den så kallade Hudson-trappan som i fem steg beskriver arbetsplatsens mognad och förståelse för arbetsmiljöarbetet. Det första steget kan sammanfattas med attityden ”ja, men nu jobbar vi ju i en bransch med lite risker...”
– På Swecon befinner vi oss på steg tre, på väg upp till steg fyra. Då är vi på den proaktiva nivån, där alla chefer och alla medarbetare är aktiva, medvetna och drivande när det gäller förbättringar av arbetsmiljön, säger Johan Lejdberg.


  Sweconanläggning. Foto: Volvo Construction Equipment
Swecon arbetar efter en nollvision för arbetsplatsolyckor. Foto: Volvo Construction Equipment


Uppe på alla möten


De snabba framgångarna med safe@swecon har en rad förklaringar. Man har ett digitalt rapporteringssystem på plats där riskobservationer, tillbud och olycksfall anmäls. En särskild modell för utredning av olyckor och tillbud, värderar såväl den mänskliga faktorn som brister i utrustning, rutiner och organisation.
– Dessutom är arbetsmiljön en stående punkt på alla möten, utan undantag. Av den anledningen att frågan är viktig för alla medarbetare och för att arbetsmiljöarbetet inte ska tappa fart.

Kommunikation är ytterligare en förklaring till framgångarna så här långt. Med 23 verkstäder över hela landet spelar både intranätet och mejl en viktig roll för att informera och visa upp goda exempel.
– Att vi lyckats minska sjukskrivningarna på grund av arbetsplatsolyckor så mycket, beror framför allt på den ökade medvetenheten i hela organisationen, säger Johan Lejdberg.

Vinsten är uppenbar i form av mindre mänskligt lidande. Men en trygg och säker arbetsplats minskar även personalomsättningen och underlättar vid nyrekryteringar.
– Swecon ska vara branschledande även som den mest attraktiva arbetsplatsen. God arbetsmiljö förknippas ofta med kostnader. Jag vill vända på steken: god arbetsmiljö är bra för lönsamheten, avslutar Lejdberg.
Mikael Barani

2023-02-07 12:33