Nyhetsbild

Enklare bostadsbyggande när riksintressen tydliggörs

Bevarande av kulturhistoriska värden kan göra det svårt att planera för byggande. Nu hoppas Riksantikvarieämbetet underlätta denna process genom en nyligen genomförd översyn av riksintresseanspråk för kulturmiljövärden.


Tydliga riksintresseanspråk, där det syns i beskrivningarna vilka kulturhistoriska värden som behöver tas om hand, gör det enklare att planera för byggande utifrån ett specifikt riksintresseanspråks förutsättningar. Valet av lokalisering för byggnader och hur de utformas med hänsyn till den omgivande kulturmiljön är viktigt, så att de kulturhistoriska värdena inte skadas.
– Det går oftast att bygga bostäder i riksintresseanspråk för kulturmiljövården på ett hållbart sätt. Resultatet kan bli attraktiva och varierade boendemiljöer, som samtidigt bidrar till klimatbesparingar och cirkulär ekonomi, säger riksantikvarie Joakim Malmström.


Aktuella underlag


Riksantikvarieämbetet betonar att det viktiga inte är att anspråk avstås, utan att de utgör aktuella och relevanta underlag för den fysiska planeringen. Anspråken ska vara uppdaterade till innehåll och urval, och är en resurs när förändringar i landskapet planeras.


 Ritning.


Nu ska det bli lättare att bygga med hänsyn till kulturhistoriska värden. 


Om ett riksintresseanspråk avstås kvarstår ofta det formella skyddet för olika objekt i miljön genom annan lagstiftning. Byggnader, fornlämningar och andra objekt i riksintresseområden omfattas i hög grad av skydd som kulturmiljölagen och plan- och bygglagen ger. Det betyder att avståenden ofta inte frigör mer mark för planering och byggande än vad som redan är fallet. Däremot kan helhetssynen på förvaltningen av landskapet försvagas.

Översynen ingår i ett regeringsuppdrag som Riksantikvarieämbetet nyligen redovisat. Länsstyrelserna identifierade i ett tidigare regeringsuppdrag riksintresseanspråk som har ett prioriterat behov av översyn av aktualitet eller utbredning. Bakgrunden var att det kunde finnas en möjlig konflikt med bostadsbyggande.


Nära 1 500 anspråk


Riksantikvarieämbetet har granskat de cirka 350 riksintressen som länsstyrelserna identifierade och bedömt om de uppfyller de nya kriterierna för riksintresseanspråk för kulturmiljövården. Resultatet är att 11 anspråk avstås, 71 anspråk revideras och cirka 270 anspråk kan finnas kvar i befintligt skick. Totalt sett finns cirka 1 480 riksintresseanspråk för kulturmiljövården i Sverige.


Revideringarna innebär att riksintressenas beskrivningar uppdateras, till exempel att motiveringen till varför området är av riksintresse renodlas, eller att utbredningen området har i landskapet justeras.Bild på Karlstad: Johan Aspfors/CC BY
Mikael Barani

2023-01-25 15:33