Nyhetsbild

Nedgång före uppgång för kontor

De tomma kontoren väntas bli fler fram till mitten av 2024 då kontorshyresmarknaden förutspås vända uppåt igen. Detta enligt CityMark Analys. Den höga nyproduktionstakten i Göteborg gjorde att staden hade fler tomma kontorsytor jämfört med Stockholm under det gångna året.


Stockholms och Göteborg kontorshyresmarknad har gynnats av en stark utveckling av kontorssysselsättningen under 2022 som inneburit att företagens neddragningar av yta per sysselsatt inte fått det genomslag på vakansgraderna som man kunde befarat. Trots detta har vakansgraderna överlag stigit. I Göteborg, där kontorsbyggnationen varit omfattande, är uppgången kraftigare än i Stockholm, där nyproduktionen är mer dämpad.


Svag nettoefterfrågan


De nominella hyresnivåerna på kontorsmarknaderna har stått still eller ökat något. I reala termer har de dock fallit. Omsättningen av hyresgäster är tillbaka på normala nivåer, på vissa platser till och med markant högre, efter pandemiåren. Nettoefterfrågan på kontorsyta har dock varit svag, på många ställen har den uthyrda kontorsytan minskat.


  Korridor på kontor.
Hyresmarknaden för kontor är fortsatt tuff.  


Svensk ekonomi är nu på väg in i lågkonjunktur. Ukrainakrig, energikris, inflationsuppgång och räntehöjningar innebär att en konsumentledd nedgång pågår. De flesta bedömare räknar dock med att lågkonjunkturen blir förhållandevis mild. Blir så fallet så kan arbetsmarknaden för kontorsarbetare sannolikt generera ett ökande antal sysselsatta även under lågkonjunkturen. Man får dock räkna med betydligt lägre ökningstal än tidigare.

Anpassningen till distans- och hybridarbete, som innebär minskande yta per sysselsatt, väntas hålla tillbaka efterfrågan på kontorsyta även framöver. Dock inte i samma utsträckning som under 2020-22. Sammantaget väntas därför efterfrågan på kontorsytor vara svag under 2023 för att återhämta sig något därefter. Vakansgraderna väntas öka fram till mitten av 2024 för att sedan falla tillbaka. En viss nedåtpress på nominella hyresnivåer är att vänta.
Mikael Barani

2023-01-23 11:28