Nyhetsbild

Övrigt byggande på uppgång

Övrigt byggande ökade i slutet av det gångna året. Byggfaktas Byggstartsindikator visar att denna form av nyproduktioner steg med en procent mellan november och decemer. Samtidigt sjönk bostadsbyggandet under samma period.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade under december med 1,0 procent, vilket var i linje med förra månadens utfall. Efter att ha sjunkit något under första halvåret har indikatorn ökat under andra halvåret. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten +3,0 procent i november, en liten uppgång sedan förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.
– Byggstartsindikatorn har varit svagt uppåtgående sedan sommaren och har nu passerat toppnotering från november ifjol. Bakom detta ligger framför allt en uppgång i det offentliga byggandet, men även en viss ökning av privat byggande utanför bostadssektorn. Detta kompenserar mer än väl för fallande bostadsbyggande. Med tanke på stigande priser på insatsvaror och ökande räntekostnader är det viktigt att komma ihåg att indikatorn bygger på de beräknade projektkostnaderna. Uppgången beror därför snarare på ökade priser än på ökade volymer, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


  Byggstartsindikatorn för nov-dec 2022.  


Källa: Byggfakta


Bostadsbyggandet fortsätter falla


Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 0,3 procent under december. Enligt nya nedreviderade siffror föll bostadsindikatorn något även under oktober och november. Bostadsindikatorn har nu minskat 16 månader i rad. Jämfört med december i fjol var nedgången 23,7 procent.
– Bostadsindikatorn är tillbaka på den nivå den låg på för ett och ett halvt år sedan, i mitten av 2020. Under denna period har byggpriserna stigit med uppskattningsvis 25 procent. I reala volymtermer är nedgången därför sannolikt mycket större, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Byggstartsindikatorn har legat under det officiella utfallet under större delen av året. Det senaste utfallet indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att landa på knappt 45 000 för helåret 2022, väl under de flesta prognoser. Fram mot våren beräknas årstakten vara nere i 40 000, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


  Byggstartsindikatorn för nov-dec 2022.  


Källa : SCB, Byggfakta


Offentligt byggande utvecklas


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 1,9 procent under december vilket var något lägre än förra månadens uppreviderade ökning. Indikatorn har ökat i snabb takt sedan botten sommaren 2021. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 44,4 procent högre.
– Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat snabbt. En viktig faktor är byggande av offentliga fastigheter, bl.a. sjukhus, men även byggandet av kontor och handel har ökat en del, säger Tor Borg.

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 82,3 mdkr. Det är en nedgång med 19,9 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 76,2 mdkr, en uppgång med 13,0 mdkr.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, jan22-dec22


  Byggstartsindikatorn för nov-dec 2022.  


Källa: ByggfaktaRevideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det skett både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för första halvåret 2022 med 1,5 procent, för tredje kvartalet 2022 med nästan 4 procent och för oktober-november med drygt 6 procent. För övrigt byggande är det upprevideringar av första halvåret 2022 med knappt 2 procent, upprevidering av det tredje kvartalet 2022 med drygt 4 procent och upprevidering av oktober-november med drygt 6 procent. För det totala byggandet innebär detta en upprevidering med omkring 0,1 procent. Ingen av revideringarna är av den sorten att de markant ändrar det historiska händelseförloppet (trenden) märkbart.
Mikael Barani

2023-01-18 12:35