Nyhetsbild

Det gäller vid kamerabevakning

Det blir allt vanligare med ökad säkerhet i det svenska samhället, så även i flerbostadshus. Funderar man på kameraövervakning i denna miljö är detta fullt möjligt, men det gäller att följa det omfattande regelverk som är satt på plats. HSB har sammanställt en guide för vad man bör tänka på.


Det är svårt men inte omöjligt att bedriva kamerabevakning i och omkring ett flerbostadshus. Något särskilt tillstånd behövs i regel inte enligt kamerabevakningslagen men behandlingen av ljud- och bildmaterialet måste vara förenlig med GDPR. Även om Europeiska dataskyddsstyrelsen EDPB och branschorganisationer tagit fram riktlinjer och vägledningar är bedömningen i det enskilda fallet ofta väldigt komplicerad. Vi anser därför att det finns ett stort behov av konkret juridisk hjälp, särskilt eftersom tillsynsmyndigheten IMY i flera fall underkänt fastighetsägares kamerabevakning.


Berättigat intresset


Vid en bedömning av om det finns förutsättningar för kamerabevakning i ett flerbostadshus är det framförallt viktigt att utreda om fastighetsägaren har ett berättigat intresse av att bedriva kamerabevakning och om bevakningen är nödvändig, samt hur fastighetsägarens intresse förhåller sig till de registrerades intressen (med registrerade avses de som bevakas av kamerorna). Eftersom personlig integritet i anslutning till boendet är ett mycket starkt intresse är det sällan tillåtet att bedriva kamerabevakning i ett flerbostadshus. Att bedriva kamerabevakning där människor bor medför trots allt en risk att människors vanor, umgänge och liv i största allmänhet bevakas på ett orimligt sätt. Det är även viktigt att komma ihåg att människor generellt sett inte förväntar sig att bli bevakade i sin boendemiljö. Eftersom den personliga integriteten ska respekteras måste varje beslut om att kamerabevaka föregås av en ordentlig, korrekt och välmotiverad bedömning.


ima166426.jpg


Regelverket för kameraövervakning vid flerbostadshus är snårigt. Foto: HSB


Tillsynsmyndigheten IMY har ansett det särskilt problematiskt att bedriva kamerabevakning vid entréer och på de våningsplan där människor bor och där kamerorna är riktade mot lägenhetsdörrar. Rent generellt gäller att kamerabevakning i flerbostadshus är tillåtet endast i undantagsfall, men har tillåtits när en fastighetsägare har tungt vägande skäl – exempelvis till följd av omfattande och upprepad skadegörelse eller allvarlig brottslighet – och kamerabevakningen begränsas så mycket som möjligt.


Kamerabevakning i flerbostadshus förenklat  1. Det behövs generellt sett inte ett särskilt tillstånd för att sätta upp kameror i ett flerbostadshus.

  2. Innan bevakningen påbörjas måste det ske en särskild bedömning av syftet med bevakningen.

  3. Bostadsrättsföreningen eller hyresvärden behöver säkerställa att det inspelade materialet hanteras enligt GDPR, till exempel genom att anta rutiner och sätta upp informationsskyltar.

  4. Bedömningen av syftet med kamerabevakning måste utvärderas var sjätte månad.
Mikael Barani

2022-12-16 18:56