Nyhetsbild

Cementas tidsbegränsade täkttillstånd står fast

Högsta förvaltningsdomstoden har beslutat att Cementas tidsbegränsade tillstånd följer rättsreglerna och därför fortfarande gäller året ut. Det betyder att fabriken i Slite kan upprätthålla sin produktion fram till sommaren 2023, även utan ett nytt tillstånd. Ansökan om längre täktverksamhet meddelas den 13 december.


Högsta förvaltningsdomstolen – HFD – har idag beslutat att tillståndet ska stå fast. HFD gör bedömningen att regeringens beslut om ett tidsbegränsat tillstånd inte strider mot någon rättsregel. Detta innebär att kalkstensbrytningen och cementtillverkningen i Slite kan fortgå som planerat året ut.


Cementas tidigare tillstånd att bryta kalksten i Slite upphörde i oktober 2021. För att trygga den mest akuta beredskapen och cementförsörjningen i Sverige, beslutade regeringen i november 2021 att meddela Cementa ett tidsbegränsat tillstånd. Tillståndet omfattar den redan tillståndsgivna kalksten som fanns kvar inom ramen för det tidigare täkttillståndet, och gäller till och med den 31 december 2022. Ett antal miljöorganisationer ansökte hos HFD om så kallad rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att tillståndet skulle upphävas. Idag meddelade alltså HFD att tillståndet ska stå fast.


  Cementa, borrigg. Foto: Cementa
Cementas täktverksamhet på Gotland fortsätter minst till årsskiftet. Foto: Cementa  


I april i år gav Cementa in en ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite under fyra års tid. Domen som idag meddelas av HFD berör endast det tidsbegränsade tillstånd som meddelades av regeringen hösten 2021, och påverkar därför inte prövningen av Cementas ansökan om fortsatt täktverksamhet. Ansökan om fortsatt fyraårig täktverksamhet handläggs av mark- och miljödomstolen, som kommer att meddela dom i målet den 13 december 2022.


Till sommaren 2023


Cementa i Slite tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och arbetar just nu inom ramen för ett tidsbegränsat tillstånd som löper ut den 31 december 2022. Cementa bedömer att Slitefabriken kan leverera enligt sin ordinarie plan fram till sommaren 2023 även utan ett nytt tillstånd, därefter är situationen oviss.


Ett kortare tillstånd under fyra år är en nödvändig lösning för att upprätthålla cementförsörjningen i Sverige under tiden som Cementas ansökan om ett längre tillstånd om 20–30 år prövas. Cementa planerar att lämna in ansökan om ett längre tillstånd under 2023.


Mer information om domen i HFD: Mål: 7208-21, 656-22 - Högsta förvaltningsdomstolen
Mikael Barani

2022-12-07 11:48