Nyhetsbild

Byggstarterna nära samma nivå som i fjol

Byggfaktas Byggstarsindikator visar att påbörjade nyproduktioner ökade med 0,9 procent mellan september och oktober. Bostadsbyggandet går mot strömmen medan övrigt byggande går framåt. Byggstarterna ligger nu på ungefär samma nivå som i fjol.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, ökade under oktober med 0,9 procent, vilket var i linje med förra månadens utfall. De senaste tre månaderna har indikatorn ökat efter tio månaders nedgång. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -0,3 procent i oktober, något starkare än föregående månad. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.
– Sammantaget har byggstarterna ökat en del de senaste tre månaderna och ligger nu på ungefär samma nivåer som ifjol. Utvecklingen går dock isär i de olika sektorerna med fallande byggstarter i bostadssektorn, oförändrat byggande av kommersiella lokaler och accelererande offentligt byggande, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)
Bostadsbyggandet faller


Byggstartsindikatorn för bostäder sjönk med 1,2 procent under oktober. Det var fjortonde månaden i rad med nedgång, enligt nya nedreviderade siffror. Jämfört med oktober i fjol var nedgången -23,5 procent. Trenden för bostadsbyggandet fortsätter därmed att vara fallande.
– De tuffare förutsättningarna börjar nu få allt tydligare konsekvenser för bostadsbyggandet. Det har hittills resulterat i ett fall i bostadsindikatorn på nästan 24 procent från toppen för drygt ett år sedan. Nivån är nu tillbaka där den var under 2018 och ytterligare fall är att vänta, säger Tor Borg.

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att fortsätta falla brant under resten av 2022 och nå drygt 45 000 för helåret. Detta skulle innebära att byggstarterna under andra halvåret i år nästan halveras jämfört med vad de var under andra halvåret i fjol, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)Källa : SCB, Byggfakta


Byggandet utanför bostadssektorn ökar


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 3,0 procent under oktober vilket var i nivå med förra månadens uppreviderade utfall. Efter en nedgång under första halvåret 2021 har indikatorn accelererat snabbt uppåt. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 39,9 procent högre.
– Byggstarterna utanför bostadssektorn har ökat markant det senaste året. Hela uppgången kan härledas till offentligt byggande. Det kommersiella byggandet inom kontor, handel, och industri står still eller minskar medan byggandet av bl.a. skolor, sjukhus accelererat, säger Tor Borg.


Nyproduktionsprojekt för 161 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna. Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 89,3 mdkr. Det är en nedgång med 9,9 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 71,8 mdkr, en uppgång med 5,1 mdkr.


Revideringar sedan föregående månad


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.
I samband med denna månads beräkning har det skett både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för första halvåret 2022 med 1,5 procent och med 7,5 procent för tredje kvartalet. För övrigt byggande är det upprevideringar på drygt 4 procent för det första halvåret 2022 och med drygt 11 procent för det tredje kvartalet. Sammantaget innebär detta en upprevidering av det första halvåret 2022 med knappt 1 procent och av tredje kvartalet med knappt 2 procent. Ingen av revideringarna är av den sorten att de markant ändrar det historiska händelseförloppet (trenden) märkbart.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, nov21-okt22Samtlig statistik och grafer om inte annat anges: Byggfakta
Mikael Barani

2022-11-16 13:02