Nyhetsbild

Hur blir lokalt producerad el en del av framtida byggprojekt?

Elektrifierade fordon och arbetsmaskiner kommer att bli allt vanligare inslag i framtidens byggprojekt. Frågan är hur detta påverkar energibehovet. Projektet ScALES i Mölndal undersöker hur lokala energilager och solcellsanläggningar kan nyttjas.


Det pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt inom Västra Götalandsregionen där det till 2030 planeras upp till 100 000 bostäder samt tiotusentals arbetsplatser, handelsplatser och verksamheter. Samhället står samtidigt inför en stor omställning av energisystemet där fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av en ökad mängd förnybar energi och samhället står inför ökade behov av el.


  Elledningar.
Framtidens byggprojekt kommer att drivas med lokalt producerad och lagrad el. 


För alla stadsutvecklingsprojekt är frågan om energi en viktig aspekt kopplad till klimatfrågan, infrastruktur för energiförsörjning, boendemiljö och mobilitet. Mobilitetstjänster och elektrifiering av byggarbetsplatser samt elektrifiering av tunga fordon är exempel på nya satsningar eller behov där det fortsatt saknas kunskap, kompetens och verktyg för att hantera hur dessa samverkar med bebyggelse.


Öka kunskap


Ett projektkonsortium har nu beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att genomföra en förstudie där olika scenarier analyseras. Scenarierna är kopplade till en alltmer elektrifierad fordons- och maskinflotta som ställer krav på och samverkar med fastighetssektorn och energisystemets infrastruktur i stadsutvecklingsprojekt. Syftet är att öka kunskap och kompetens om hur mobilitetstjänster, elektrifiering av tunga fordon och byggarbetsplatser ställer nya och ökade krav på elsystemet och hur dessa samverkar med fastigheternas behov och möjligheter till lokal elproduktion och lagring.
– Förstudien utgår från ett riktigt stadsutvecklingsprojekt, nämligen Forsåker i Mölndal. Studien avser att på timnivå studera energi- och effektbehov för stadsdelen i såväl byggskede som efter inflyttning. Det ska bli intressant att kunna jämföra olika scenarier i studien för att identifiera kritiska områden och öka möjligheten att planera för och säkerställa en elförsörjning som möter behov och förväntningar på förnybarhet och leveranssäkerhet, säger Rickard Malm, projektledare vid Johanneberg Science Park.    I förstudien kommer också konsortiet att utveckla kompetens för att i tidiga skeden kunna planera för och arbeta med frågor kopplade till elektrifiering, energiförsörjning och klimatpåverkan på stadsdelsnivå som ska kunna användas och överföras till andra stadsutvecklingsprojekt i regionen.


    Bengt Dahlgren Göteborg, Mölndal Energi och Johanneberg Science Park ansvarar för och leder genomförandet av projektet.


    Deltagande parter: Johanneberg Science Park, Bengt Dahlgren Göteborg, Charge Node, Göteborgsregionen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mölndal Energi, Mölndala Fastighets AB, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Volvo Energy, Volvo Penta, Västtrafik, Wallenstam.
    Mikael Barani

    2022-11-09 14:11