Nyhetsbild

Värdet av de offentliga upphandlingarna minskar för första gången

För första gången någonsin minskar värdet av de upphandlingspliktiga inköpen. Detta meddelar Upphandlingsmyndligheten som sedan 2012 har utfört mätningar på området. Under 2020 låg de upphandlingspliktiga inköpen på 819 miljarder kronor, en minskning med sex miljarder jämfört med året innan.


– Värdet av den offentliga upphandlingen följer utvecklingen av BNP. Att minskningen av BNP första pandemiåret påverkar den offentliga upphandlingen är därför inte förvånande, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.


  Statistik för värde av offentlig upphandling. Grafik: Upphandlingsmyndigheten  


De upphandlingspliktiga inköpen för stat, kommuner och regioner uppskattas till 630 miljarder kronor 2020. Till det kommer de offentligt ägda bolagens och de privata bolagens upphandlingspliktiga inköp som sammanlagt uppgick till 190 miljarder. De offentligt ägda bolagens inköp uppgick till 174 miljarder kronor och de privata bolagens till 16 miljarder kronor.
– Vissa privata företag omfattas av upphandlingslagarna. Det är företag som är verksamma på elnäts- och fjärrvärmemarknaden som står för huvuddelen av de upphandlingspliktiga inköp som privata bolag gör, förklarar Andreas Doherty.


Kommunerna annonserar flest upphandlingar


Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas i de flesta upphandlingar. Den reglerar hur kommuner, regioner, myndigheten och andra upphandlande organisationer ska göra sina inköp. Alla offentliga upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader över direktupphandlingsgränsen, som idag är 700 000 kronor, ska som huvudregel annonseras och konkurrensutsättas.


Det annonseras årligen cirka 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Drygt 4 av 10 upphandlingar avser tjänster, kommunerna står för cirka 7 av 10 upphandlingar och 3 av 10 upphandlingar avser anläggningsarbete.


Mer statistik om offentlig upphandling finns i denna statistiktjänst.


Beräkning av värdet av offentlig upphandling


Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen beräknas utifrån nationalräkenskaperna. Det är SCB som ansvarar för nationalräkenskaperna som publiceras med cirka 18 månaders eftersläpning.


De offentliga inköpen i nationalräkenskaperna utgörs av offentlig sektors insatsförbrukning, bruttoinvesteringar och sociala naturaförmåner exklusive moms.


Alla offentliga inköp ingår inte i nationalräkenskaperna. I beräkningen görs därför tillägg för de offentliga inköp som inte ingår i nationalräkenskaperna. Avdrag görs för inköp som inte är upphandlingspliktiga.


Mer om värdet av den offentliga upphandlingen och beräkningen finns i statistikartikeln:


Statistik om värdet av den offentliga upphandlingen 2020
Mikael Barani

2022-11-02 09:37