Nyhetsbild

Nedgången i byggstarter planar ut

Bostadsbyggandet ökade svagt medan övrigt byggande minskade. Sammantaget visat Byggfaktas Byggstartsindikator att trenden mellan augusti och september innebär att den tidigare nedgången ser ut att plana ut.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, ökade underseptember med 0,7 procent, vilket var något högre än förra månadens +0,3 procent. De senaste två månadernas uppgång följer dock på tio månaders obruten nedgång. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -3,1 procent i september, något starkare än föregående. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.
– Efter tre kvartal med sjunkande byggstartstakt så verkar nedgången ha planat ut under det tredje kvartalet. Högst sannolikt kommer vi dock att få se att nedgången får förnyad fart snart, när de senaste månadernas turbulens slår igenom tydligare, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)


Grafer till Byggstartsindikatorn.Källa: Byggfakta


Bostadsbyggandet tillfälligt något högre
Byggstartsindikatorn för bostäder steg med 2,0 procent under september. Den steg också något under augusti, enligt nya reviderade siffror. Jämfört med september i fjol var nedgången -14,6 procent. Efter en brant uppgång under 2020 och första halvåret 2021 har indikatorn tappat väsentligt. Den är nu tillbaka där den låg i slutet av 2020, en nivå som den också låg på i slutet av 2017.
– Bostadsbyggandet verkar ha stått och stampat lite under inledningen av hösten. Alla signaler pekar dock mot att nedgången kommer att ta ny fart framöver efterhand som vikande efterfrågan, fallande försäljningspriser, tuffare finansieringsförutsättningar och stigande byggkostnader påverkar. Det är dock intressant att se att det finns många projekt som ligger i projekteringsfasen. Skulle förutsättningarna, mot förmodan, ändras så kan det snabbt vända upp igen, säger Tor Borg.

Antalet byggstartade bostäder går under 50 000 i år

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Det senaste utfallet för Byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att fortsätta falla brant under resten av 2022 och nå 48-49 000 för helåret. Detta skulle innebära att byggstarterna under andra halvåret i år blir 35-40 procent lägre än vad de var under andra halvåret i fjol, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)


  Grafer till Byggstartsindikatorn.  
Källa: SCB, ByggfaktaByggandet utanför bostadssektorn planar ut

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande föll med 1,0 procent under september vilket var lägre än förra månadens nedgång på reviderade -0,5 procent. Dessförinnan hade indikatorn ökat under nästan ett års tid efter att ha fallit under stora delar av 2021. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 17,4 procent högre.
– Byggstarterna utanför bostadssektorn har tidigare ökat. De senaste två månaderna har de dock fallit något. En uppåtgående trend kan ses för samhällsfastigheter som skolor, sjukvård och idrottshallar. Byggandet inom industri och lager minskar medan handel och kontor ligger still på förhållandevis låga nivåer, säger Tor Borg.

Nyproduktionsprojekt för 161 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 96,3 mdkr. Det är en nedgång 0,2 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 62,9 mdkr, en nedgång med 6,2 mdkr.
Uppskattad byggkostnad (exklusive markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna


Revideringar sedan föregående månad
Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet. I samband med denna månads beräkning har det skett både upp- och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det upprevideringar för första halvåret 2022 med knapp 3 procent och med knappt 9 procent för juli/augusti. För övrigt byggande är det nedrevideringar på drygt 1 procent för det första halvåret 2022 och med knappt 6 procent för det juli/augusti. Sammantaget innebär detta en upprevidering av det första halvåret 2022 med drygt 1 procent och av juli/augusti med knappt 2 procent. Ingen av revideringarna är av den sorten att de ändrar det historiska händelseförloppet (trenden) märkbart.Om Byggstartsindikatorn

Byggstartsindikatorn tas fram varje månad av Byggfakta och bygger på en bearbetning av uppgifter från landets största byggprojektdatabas. Tack vare en omfattande bevakning av projektmarknaden och uppdateringar från en ständigt pågående marknadsundersökning kan unik statistik tas fram.


Byggstartsindikatorn är tänkt att vara en framåtblickande och tidig indikator på byggkonjunkturen och bostadsbyggandet. Statistiken ska vara enkel och lätt att tolka. Aktuella siffror publiceras ofta och med kort eftersläpning. Indikatorn har en hög samvariation med offentligt producerad byggstatistik.


Byggstarternas fördelning på olika fastighetstyper i Byggstartsindikatorn, okt21-sep22


Grafer till Byggstartsindikatorn.  Källa: Byggfakta
Mikael Barani

2022-10-19 12:00