Nyhetsbild

Examensarbete om flytande bostäder vinner pris

Karolina Ljungström och Fredrik Hakegård examensarbete om exploatering för flytande bostäder vinner pris för Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2022. Duons exjobb "Flytande bostäder i Oceanhamnen – hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten" ser på de fastighetsrättsliga spörsmålen i samband med att bygga vattenfastigheter.


Författarna tar avstamp i det nybyggda området Oceanhamnen i Helsingborg, där kommunen har visat intresse för flytande villor. Hur skulle en sådan exploatering där göras på bästa sätt? Och hur bör den göras generellt?


För att angripa frågorna har Hakegård och Ljungström analyserat samtliga 80 fastigheter i landet som klassas som ”bostadsbyggnad på vattenfastighet”. De har läst detaljplaner och förrättningsakter. Dessutom har författarna gjort intervjuer med anställda i de berörda kommunerna. Allt detta har speglats i relevanta lagtexter och tidigare rättsfall, liksom i litteraturen.


  Fredrik Hakegård och Karolina Ljungström. Foto: privat
Fredrik Hakegård och Karolina Ljungström. Foto: privat


 Alla utom en av de befintliga fastigheterna ligger på detaljplanerat område. Få låneinstitut beviljar lån i en vattenbostadsfastighet, trots att pantsättning teoretiskt är densamma som för bostadsfastigheter på land. I de flesta fallen har därför banker och exploatörer ingått lokala avtal för att ta bolån som är likvärdiga bostäder på land. Vattnet har heller inget markvärde – vilket ställer till det när det gäller taxeringen som inte fångar upp byggrätten.


Författarna anser av flera skäl att den lämpligaste upplåtelseformen för flytande bostäder i Oaceanhamnen är som avstyckade fastigheter. Detaljplanen föreslås möjliggöra upp till tre sådana. Om bryggan till bostaden blir allmän platsmark enligt detaljplanen, undviks servitut och gemensamhetsanläggningar. Det löser också rätten till väg och anslutningar till el och vatten- och avlopp.


Hur funkar då traditionella värderingsmetoder på flytande bostäder? Författarna laborerar med råtomtmarksvärdet: för en fastighet med en storlek på 100 kvadratmeter borde det ligga på mellan fyra och sex miljoner kronor.


Varför valde ni att skriva om flytande bostäder?
– Vi var på ett arbetsmöte med Helsingborgs stad, som föreslog ämnet för oss eftersom det fanns en idé om att införa flytande bostäder i deras nya stadsdel Oceanhamnen.


– Vi tyckte att ämnet lät superspännande och inledde ett samarbete med Helsingborgs stad. Vi insåg fort att ämnet var relativt outforskat och många intressanta rättsliga frågeställningar kom upp tidigt i processen. Därför har rapporten blivit ”tvådelad” - en utforskande del över hela Sverige och en del specifikt för Oceanhamnen, där vi applicerar mycket av det vi lärde oss i den nationella undersökningen.


Vad betyder priset för er?
– Det känns oerhört roligt att vårat examensarbete har blivit uppmärksammat, och att vi dessutom har vunnit ett pris känns som ett kul sätt att avsluta studierna på.Juryns motivering:


Examensarbetet Flytande bostäder i Oceanhamnen – hur exploatering för bostadsändamål sker på vatten undersöker ett relativt outforskat fastighetsbildningskoncept med delvis nya utmaningar.


En bostad är intimt förknippad med den mark den står på, men vad händer när huset inte står på marken utan på vatten? Är flytande bostäder ett vinnande koncept för att möte framtiden; kan ett attraktivt vattennära boende förenas med samhällets krav på hållbarhet?


Författarna undersöker förekomsten av bostäder på vatten och djupdyker i de fastighetsrättsliga utmaningarna. De förvärvade kunskaperna testas sedan på ett verkligt projekt, Oceanhamnen i Helsingborg. Examensarbetet är en mycket välpresenterad ögonöppnare som ger den nyfikne läsaren uppslag till frågor och en önskan om en fortsatt diskussion.


Examensarbetet är skrivet inom ramen för civilingenjörsutbildningen i Lantmäteri vid Lunds tekniska högskola, LTH. Lantmäteriet står för prissumman på 20 000 kronor som delas lika mellan författarna. Priset delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 25–26 oktober på Norra Latin i Stockholm.
Mikael Barani

2022-10-17 12:27