Nyhetsbild

Campus i Karlstad utvecklas med möten och hållbarhet i fokus

Långsiktig hållbarhet och samverkan med staden är två bärande koncept när campus vid Karlstads universitet utvecklas. Man kommer därför främst att uppgradera och omarbeta befintlig byggnation framför att bygga nytt. I visionen för 2040 presenterar unviersitetet och Akademiska Hus ett levande område där det fysiska mötet spelar en stor roll. 


– Campusplan 2040 är ett visionsdokument som visar den långsiktiga färdriktningen för utveckling av Karlstads universitets fysiska miljöer. Visionen är innovativa och hållbara campusmiljöer med samverkan i fokus, där en öppen atmosfär möter världen och där attraktiva miljöer stimulerar till kreativitet och samarbete, säger Olle Lilliestierna, campuschef på Karlstads universitet.


Huvuddragen i campusplanen beskriver hur campus ska fortsätta utvecklas i samverkan med staden och där långsiktig hållbarhet alltid ska prioriteras i utveckling av campusmiljön. Här ryms förslag på hur den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och platser med studentlivet i fokus, däribland mysiga hängställen, ett varierat utbud av mat, lättillgängliga studiemiljöer samt ytor för spontanaktiviteter som till exempel idrott. Planen innehåller också förslag på ett brett utbud av nya mötesplatser som för näringslivet närmare akademin och möjliggör etableringar på campus av företag och verksamheter i olika storlekar som bidrar till att stärka universitetets fokusområden och att nya samarbeten uppstår.
– I tider av postpandemi och snabb digital utveckling med ökade möjligheter till arbete och studier på distans, spelar campus som plats och det fysiska mötet en viktig roll, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus. Med den nya campusplanen för Karlstads universitet visar vi vår gemensamma ambition för universitetsområdet och hur vi tillsammans ska skapa ett än mer attraktivt campus som lever i symbios med sitt närområde. För att göra det med hållbarhet som ledstjärna handlar det främst om att uppgradera och omarbeta de byggnader som finns snarare än att bygga nytt.


  Klaraälven i Karlstad.
Klaraälven i Karlstad. 


En levande plats där fler vill vara
En målsättning i planen är att göra campus mer levande och att öppna upp platsen för fler grupper av människor under hela dygnet. Detta vill universitetet och Akademiska Hus förverkliga genom att skapa ännu bättre förutsättningar för föreningsliv, kultur, service, bostäder och att stärka kommunikationen till och från campus.
– Konkurrensen mellan universiteten har ökat och för Karlstads universitet är en viktig del i varumärket den fysiska miljön på våra campus, säger Olle Lilliestierna. Arkitektur, inredning, funktioner och utemiljö måste hänga ihop och skapa en helhet för att vara attraktiv och konkurrenskraftig. Närheten till natur och kultur ska också synas tydligt på campusområdena. Den fortsatta utvecklingen av Karlstads universitet handlar till stor del om att förändra och utveckla det som redan finns och fortsätta skapa attraktiva och hållbara campusmiljöer.


 


Fakta Campusplan 2040
Universitetet består av två campus och en mindre lokal för studier inne i centrala Karlstad. Campus Ingesund ligger omslutet av vatten med utsikt över Kyrkviken in mot Arvika. Det som främst utmärker Campus Karlstad är de korta avstånden. Alla byggnader ligger inom 250 meters radie från huvudingången i biblioteksbyggnaden.
Campusplanen övergripande syfte är att kartlägga lärosätets verksamhetsbehov och utvecklingsönskemål samt att granska förutsättningarna för en hållbar utveckling av campus fram till 2040.
Planen är resultatet av en gemensam arbetsprocess mellan Karlstads universitet och Akademiska Hus. Arvika Fastighets AB, som äger universitetets lokaler i Arvika, har också deltagit i arbetet.Huvudbild/skiss av campusområdet: Tengbom
Mikael Barani

2022-10-04 11:20