Nyhetsbild

Högre priser stor del av bygghandelns försäljningsökning

Råvarubrist och högre transportkostnader har som bekant lett till dyrare byggmaterial. Nu visar även Byggmaterialindex att bygghandelns ökade försäljning främst beror på dyrare priser. Proffshandeln har dock klarat sig bättre än konsumenthandeln.


Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med sju procent under andra kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Under det första halvåret uppgick utvecklingen till 12 procent. Den underliggande prisutvecklingen har varit hög under första halvåret, och uppgick till 40 procent under april och maj.


  Bygghandel    • Försäljningstillväxten, som under andra kvartalet har varit positiv, har primärt varit prisdriven. Det innebär att försäljningsvolymerna totalt sett har minskat. Priserna i byggmaterialhandeln har ökat kraftigt under våren, vilket bland annat beror på råvarubrist och högre transportkostnader, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna.

  • Även om försäljningsvolymen i bygghandeln har minskat så har proffshandeln klarat sig bättre än konsumenthandeln, vilket bland annat beror på de investeringar och byggprojekt som påbörjades i fjol. Konsumenthandeln hade en betydligt svagare utveckling då hushållens köpkraft har minskat till följd av det tuffa ekonomiska läget. Eftersom byggmaterialhandeln är en konjunkturkänslig bransch ser läget osäkert ut framöver, med tanke på den höga inflationen och stigande räntor, avslutar Monica Björk.


Under andra kvartalet 2022 var utvecklingen starkast i Södra Sverige, med elva procents ökning jämfört med samma period förgående år, följt av Västra Sverige som ökade med nästan tio procent.Resterande regioner har haft en försäljningstillväxt med mellan två och åtta procent.
Försäljningstillväxten i proffshandeln ökade under årets andra kvartal med cirka 17 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningstillväxten i konsumenthandeln minskade med nästan tio procent under samma period.
Mikael Barani

2022-07-22 10:06