Nyhetsbild

Samverkan för att fuktsäkra träkonstruktioner

I takt med att trä blir allt vanligare som byggmaterial blir även fukthantering en allt större fråga på agendan. Flera aktörer inom byggindustrin drar nu, tillsammans med Luleå Tekniska Högskola och Polygon, igång ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Syftet är att ta fram anvisningar för hur hus och byggnader i trä ska projekteras så att fuktrelaterade skador undviks. 


Fuktskador i nybyggda hus och byggnader i trä, byggnadsdelar i organiska och träbaserade material och inte minst materialmöten mellan trä- och cementbaserade material i hybridkonstruktioner riskerar att bromsa byggbranschens omställning till att bygga med ett lägre klimatavtryck. Situationen blir extra allvarlig i takt med att byggandet i trä ökar och nya oerfarna aktörer vill etablera sig på marknaden. Bristen av riktlinjer och vägledning för hur man ska göra riskerar att skapa en situation med ett ökat antal fuktskador och stora kostnader som följd.
– Byggnader som innehåller mestadels betong innehåller även träbaserade material och byggnader som innehåller mestadels trä innehåller även betong. Dessa hybridlösningar blir allt vanligare och komplexa materialmöten mellan cement- och träbaserade material behöver hanteras på ett fuktsäkert sätt. Vi ser detta forskningsprojekt som ett bra tillfälle för branschsamverkan med fokus på resurseffektivt och fuktsäkert byggande, säger Anders Rönneblad, standardiserings- och certifieringschef på Cementas forsknings- och utvecklingsavdelning.


Hållbart byggande


Projektet avser att beakta både detaljer och indata för fuktberäkningar samt specificera relevanta moment och aktiviteter i en fuktsäkerhetsprojektering. För byggnadsdelar, detaljer och materialmöten ges kvalitativa ”hands-on” funktionskrav med exempel på utformning för att minska risken för fukt- och mögelrelaterade skador.
– Som en av landets största fastighetsbolag med ambitiösa mål om klimatneutralitet, vill vi bidra till att konkreta verktyg för fuktsäkert träbyggande tas fram som täcker hela byggprocessen, från projektering till förvaltning. Resultatet av projektet kommer att ge både oss och byggbranschen i stort ökade möjligheter till ett mer hållbart byggande, säger Per Hilmersson, byggteknikchef på Akademiska Hus.


Träfasad


De mer teoretiska delarna avser att ta fram och specificera nödvändig indata att använda vid egna fuktberäkningar. Eftersom såväl indata som aktiviteter och detaljer normalt sett är likvärdiga oavsett storlek på en byggnad kommer anvisningarna kunna användas på i stort sett alla typer av byggnader oavsett storlek, geometri eller ändamål.
– Projektet är ett steg i att öka kvalitén och minska risken för fuktrelaterade skador inom byggsektorn, men också ett av många viktiga steg i branschens arbete för att ta ett större ansvar när byggreglerna omarbetas, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen.


Projektet startade under andra kvartalet 2022 och beräknas pågå under cirka fyra och ett halvt års tid. Rapportering sker löpande under projektets genomförande som huvudsakligen är indelat i nio delprojekt. Huvudfinanisärer är Akademiska Hus, Trä- och möbelföretagen, TräCentrum Norr, Cementa och Polygon. Utöver dessa stöttar och medverkar även NCC, OBOS, Lindbäcks och Derome i projektet genom egentid och egeninsatser.
Mikael Barani

2022-06-21 09:35