Nyhetsbild

Byggstarter svagt uppåt under maj

Byggstarer av nyproduktioner har ökat i något högre takt under maj än under slutet av 2021. Det visar den senaste Byggstartsindikatorn. Flera faktorer skapar dock frågetecken kring tidsplanerna för projekten.


Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.


Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, steg under maj med 1,0 procent, marginellt högre än föregående månad. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 8,2 procent, en uppgång sedan förra månaden. Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.


– Byggstarterna fortsatte öka även under maj, enligt Byggstartsindikatorn. Hittills i år har ökningarna varit stabila kring nuvarande nivåer kring knappt 1 procent per månad. Det är dock svårt att avgöra hur mycket av uppgången som beror på ökad byggaktivitet och hur mycket som kan hänföras till stigande byggmaterialpriser och andra kostnadsökningar, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.


Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)Källa: Byggfakta


Bostadsinvesteringarna ökar


Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet fortfarande ökar. Under maj steg bostadsindikatorn med 1,3 procent jämfört med uppreviderade 1,6 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var uppgången 8,0 procent att jämföra med det nedreviderade utfallet på 8,5 procent för april.
– Bostadsbyggandet fortsätter öka. De senaste månaderna har till och med ökningstakten varit lite högre än vad den var i slutet av 2021. Givet de kraftigt ökade byggmaterialpriserna så finns det dock anledning att misstänka att en stor andel av ökningarna beror på ökade kostnader snarare än ökad byggvolym. Antalet bostadsprojekt som befinner sig i tidiga skeden ökade snabbt under 2021 och även hittills under 2022 vilket talar för ett fortsatt högt bostadsbyggande. Negativa utsikter för framtida bostadsefterfrågan, finansieringsmöjligheter och byggkostnader medför dock att det är högst osäkert om tidsplaner och kalkyler kommer att hålla, säger Tor Borg.


Byggstartade bostäder planar ut


Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med faktorprisindex för bostadsbyggande så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.
– Utfallet i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder planar ut kring 63 000 bostäder under 2022. Detta är historiskt högt men något under de utfall som SCB hittills presenterat för slutet av 2021 och början av 2022, säger Tor Borg.


Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enligt SCB (rullande årstal)Källa: SCB, Byggfakta


Saktar in


Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 0,4 procent under maj efter att ha minskat något under både mars och april. Efter uppgångarna under slutet av 2021 har indikatorn legat förhållandevis still hittills under 2022. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 8,5 procent högre.
– Byggandet utanför bostadssektorn har saktat in under 2022. Både industri- och lagerbyggandet har dämpats liksom byggandet av kontors- och samhällsfastigheter. Däremot verkar byggandet inom handeln öka något från nedpressade nivåer, säger Tor Borg.

Nyproduktionsprojekt för 167 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna. Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exklusive markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 101,9 mdkr. Det är en uppgång med 12 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 64,7 mdkr, en nedgång med 0,7 mdkr.


Revideringar


Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.


I samband med denna månads beräkning har det skett både upp och nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar med omkring 2 procent för andra halvåret 2021 och 3 procent för inledningen av 2022. För övrigt byggande är det nedrevideringar med omkring 2 procent för hela 2021 medan inledningen av 2022 har reviderats upp med i genomsnitt 2 procent. För det totala byggandet resulterar detta i nedrevideringar för både 2021 och inledningen av 2022 med omkring 1 procent.


Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)Källa: Byggfakta
Mikael Barani

2022-06-15 11:53