Nyhetsbild

Gävle vill skapas Europas mest hållbara stadsdel

Det gamla industriområdet Näringen kan bli en nästintill helt cirkulär stadsdel enligt ett förslag från konsultföretaget Sweco. Genom teknologi kan man skapa storkvarter där beståndsdelarna samverkar i symbios.


Swecos vision om cirkulär ekonomi inom Näringen bygger bland annat på insikter från den egna Urban Insight-rapporten “Building the future through circular data” som släpptes den 24 maj.


Gävle är utvalt att delta i EU:s Cities Mission, där 100 europeiska städer ska nå klimatneutralitet 2030. Då duger det inte att riva och bygga nytt. Här gäller det att återanvända de gamla industrilokalerna.
– Storkvarter bildas när flera mindre kvarter binds samman av gemensamma ytor så som gröna stråk för odling och rekreation. Gator reserveras för cykling och fordon i lägre hastigheter medan tyngre trafik leds runt området. Ett centralt vattendrag ansluts till dammar som fångar upp överskottsvatten vid extremväder. Området formas för att gynna den grannsamverkan som är motorn i cirkulär ekonomi, säger Charlie Gullström, som är forsknings- och innovationsstrateg på Sweco.


Teknik – en förutsättning


Men det behövs mer. Smart teknik och data är nödvändig för cirkulär ekonomi inom stadsdelar. Genom digitala verktyg som kartlägger och styr energi, flöden och resurser kan samhällsfunktioner kopplas samman i ett kretslopp för återbruk – byggande, boende, matproduktion, sophantering, transporter och andra verksamheter samverkar i symbios.


  Cirkulär stadsdel i Gävle, skiss.Planskiss, Näringen: Sweco Architects.


 


Gävle har även skrivit på ett klimatkontrakt som manar till handling genom aktörsamverkan. Kontraktet är tecknat inom ramen för det svenska initiativet Viable Cities som är en förlaga till EU-programmet Cities Mission.
– Gävle har goda förutsättningar att etablera sin cirkulära stadsdel, men för att nå klimatmålen krävs mer än ambitioner, visioner och en ritning. Business as usual funkar inte. Nu behövs mod, ledarskap och medborgarengagemang, säger Charlie Gullström.


Två av insikterna från Swecos Urban Insight-rapport “Building the future through circular data” som legat till grund för Näringen-visionen:  • Att klimat- och kostnadsstyrning i tidiga skeden är fundamentalt för exploatering. Swecos verktyg Carbon Cost Compass har använts.

  • Att flöden och resurser, exempelvis en fastighets energiöverskott, behöver synliggöras (digital tvillingteknik som visualiserar data i en 3D-modell). Det är viktigt för att kunna möjliggöra samarbeten och delningsekonomi, här blir storkvarterets samfällighet en viktig faktor.Om uppdraget
Gävle kommun har anlitat fyra arkitektkontor för att ta fram gestaltningsförslag i syfte att ge kommunens stadsutvecklare inspel från fyra olika hållbarhetsperspektiv: social hållbarhet, vattenfrågor, mobilitet och cirkularitet. Swecos uppdrag gällde det sistnämnda: en fullt ut cirkulär stadsdel för 6 000 invånare. Kommunen startar nu planprocessen utifrån de fyra förslagen, vilket sker genom aktörsamverkan och medborgardialog.
Mikael Barani

2022-05-30 09:25