Nyhetsbild

Prognos samstämmig: högre kontorshyror väntar

Kontorshyrorna i Stockholm och Malmö kommer att ligga kvar eller höjas under det kommande året. Detta är en samstämmig syn från branschen när SEPFREF gör sin kvartalsprognos för det andra kvartalet 2022. De attraktivaste områdena väntas nå rekordnivåer gällande hyreskostnader.


SEPREF:s konsensusprogos är en oberoende undersökning med och för hela branschen. Den har gjorts kvartalsvis under tio års tid. I den senaste undersökningen ser man nu oförändrade eller höjda hyror inom det närmaste året.
När det gäller Stockholm tror hälften av bedömarna (48 procent) på stigande hyror och hälften (50 procent) på oförändrade hyror under perioden. För Malmökontoren mer än fördubblas antalet experter som tror på högre kontorshyror – från 14 till 35 procent.
Ingen av de tillfrågade bolagen tror längre på lägre hyror i Stockholm och Malmö under det kommande året.


Även på västkusten


För Göteborg ökar också andelen som tror på stigande hyror, 42 procent, att jämföra med förra mätningen då 37 procent svarade detsamma. Även här är det färre inom branschen som tror på sjunkande hyror.
Den så kallade konsensusprognosen samlar svar från experter i hela fastighetsbranschen. Frågorna handlar om utvecklingen på kontorsmarknaden på kort sikt (nästa kvartal) och längre sikt (12 månader).


SEPREF:s konsensusprogos är en oberoende undersökning med och för hela branschen. Den har gjorts kvartalsvis under tio års tid.


Prome office tar täten


Den senaste undersökningen som genomfördes i april 2022 visar att efterfrågan på högkvalitativa kontor består i alla tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Den kortsiktiga prognosen för kontorshyrorna i det mest attraktiva segmentet, så kallad prime office rent har stigit i både Stockholm och Göteborg.
I Stockholm prognostiseras primehyran uppgå till 8 500 kr/kvm/år i slutet av kvartalet. Motsvarande prognos för Göteborg är 3 750 kr/kvm/år och för Malmö 3 000 kr/kvm/år. Detta är rekordnivåer för alla tre städerna.


Ökad efterfrågan på prime-kontor och stigande hyror i segmentet har även lett till ett ökat investerarintresse. Den kortsiktiga prognosen för avkastningskraven, så kallad prime office yield, har justerats ned i både Stockholm och Malmö i den senaste undersökningen. I Göteborg har avkastningskraven förblivit oförändrade efter att ha sänkts de två föregående kvartalen.


När det gäller den långsiktiga prime office yield-prognosen går åsikterna isär mer i den senaste undersökningen jämfört med den som gjordes för första kvartalet. Något fler förväntar sig stigande avkastningskrav på ett års sikt.
Andelen som förväntar sig sjunkande eller oförändrade avkastningskrav på ett års sikt är dock alltjämt dominerande i alla tre städerna.Om SEPREF


SEPREF – the Swedish Property Research Forum – är en sektion för fastighetsanalys och fastighetsmarknad inom Samhällsbyggarna.


Om SEPREF:s konsensusprognos


Varje kvartal, sedan mer än tio år tillbaka, genomför nätverket the Swedish Property Research Forum (SEPREF), som är en sektion i föreningen Samhällsbyggarna, en konsensusprognos avseende kontorsmarknaden i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ett fyrtiotal bolag i fastighetsbranschen bjuds in att svara på enkäten. Frågorna handlar om kontorshyror (prime office rent) och avkastningskrav (prime office yield) på kort och lång sikt.
Inspirationen bakom konsensusprognosen i Sverige kommer från den Londonbaserade medlemsorganisationen Investment Property Forum (IPF) som sedan 1999 har genomfört en motsvarande undersökning för Storbritannien samt sedan 2015 för ett 30-tal storstäder i Europa.
Mikael Barani

2022-05-10 09:29